Γιάννενα: Διεθνής διαγωνισμός για το κυλικείο του Νοσοκομείου Χατζηκώστα

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα” διακηρύσσει Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την  ανάθεση με Σύμβαση Παραχώρησης της εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή νέου κυλικείου – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα” ενδεικτικής κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δαπάνης οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €), με  Φ.Π.Α. 24%, με αντάλλαγμα το δικαίωμα εκμετάλλευσής του για είκοσι(20) έτη καταβάλλοντας στον παραχωρούντα Ετήσιο τίμημα, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 8-8-16), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21,το Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α / 8-8-16).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τεσσαρακοστή (43η) ημέρα από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι η 09/06/2023,ημέρα Παρασκευή και το αργότερο έως τις 12:00 το μεσημέρι.

Τα τεύχη και η διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (Διακήρυξη 68/2023) είναι αναρτημένα στο site του Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Διεθνής διαγωνισμός για το κυλικείο του Νοσοκομείου Χατζηκώστα
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1237504833448856848
item