Άρτα: Προσλήψεις στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δύο ατόμων και συγκεκριμένα: Εργάτες/εργάτριες/εργατοτεχνικό προσωπικό με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας έως και την 12/06/2023.
Από τις 09-12-2022 έως και τις 12-12-2022, εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες) με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές στο δημοτικό οδικό δίκτυο και σε κοινόχρηστους χώρους. 
Οι ζημιές αυτές προκλήθηκαν από έλλειψη τεχνικών έργων κυρίως στο οδικό δίκτυο (σωληνωτά – πλακοσκεπείς οχετοί – τοιχεία αντιστήριξης). 
Τα όμβρια ύδατα ως εκ τούτου προξένησαν ζημιές στο κατάστρωμα των δρόμων και απεκόπη η πρόσβαση των κατοίκων σε ορισμένες συνοικίες. 
Επιπλέον, η έλλειψη συντήρησης και καθαρισμού των τάφρων και των φρεατίων, σε θέσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση μηχανικών μέσων και απαιτείται εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας, επιβάρυνε την υφιστάμενη κατάσταση και συνέβαλε στην πρόκληση των ανωτέρω ζημιών.

Με την υπ’ αριθμ. 196052/8934/12-12-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για το διάστημα από 12-12-2022 έως 12-06-2023.

Στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν, στο σύνολο της έκτασης του Δήμου, το διάστημα αυτό για την αποκατάσταση των ζημιών και για την εκτέλεση προληπτικών εργασιών αποφυγής πλημμυρών.   

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

3) Oµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης    κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  από 21/02/2023 έως 28/02/2023. (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Προσλήψεις στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 1749302890341151215
item