Θεσπρωτία: Ποιές αλλαγές έγιναν στη Διοίκηση του ΟΛΗΓ

Νέος πρόεδρος στον ΟΛΗΓ ανέλαβε ο Δημήτριος Κλιάφας (είχε παραιτηθεί η κα Δηλαβέρη), μέλος έως τώρα του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ.

Η κενή θέση στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου καλύφτηκε από τον Ευάγγελο Βεγίρη.

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΗΓ έχει ως εξής:   

"Στην Ηγουμενίτσα, στις 10 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄, συνήλθε νόμιμα στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός, Νέο Λιμάνι), το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. για να συγκροτηθεί σε σώμα, μετά από πρόσκληση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του μοναδικού μετόχου ΤΑΙΠΕΔ (άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού) καθώς και μετά από την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου που πραγματοποιήθηκε την 9η Ιανουαρίου 2023.

Παρόντες ήταν οι:

1. Δημήτριος Κλιάφας, μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αθανάσιος Πορφύρης,εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
3. Ευάγγελος Βεγίρης,  μη εκτελεστικό μέλος,
4. Στέφανος Πάσχος, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Δημήτριος Καρώνας, μη εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος των εργαζομένων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.,
6. Παναγιώτης Τακλάκογλου, μη εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε,
7. Χαρίλαος Τσάτσας, μη εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας,

Χρέη Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κα Ιππολύτη Γατσέλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο, προχώρησε στη συγκρότησή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση σε Σώμα Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.)” κατόπιν της από 09-01-2023 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις που ισχύουν για την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε
2) Το ισχύον εγκεκριμένο Καταστατικό της Εταιρείας,
3) Το 33ο πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε της 9ης Ιανουαρίου 2023
4) Τη σχετική με το θέμα συζήτηση.

Αποφασίζει ομόφωνα: (αριθμός απόφασης: 1 / 2023)

1) Την εκλογή του κ. Δημητρίου Κλιάφα του Λάμπρου ως Προέδρου του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 του Καταστατικού.
2) Την εκλογή του κ. Αθανάσιου Πορφύρη του Βασιλείου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε σύμφωνα με το αρ.5 παρ.7 του Καταστατικού.
3) Την εκλογή του κ. Ευάγγελου Βεγίρη του Σωτηρίου, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 του Καταστατικού.
4)Την αναπλήρωση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Κλιάφα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ευάγγελο Βεγίρη, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του Καταστατικού.
5) Τον ορισμό ως εκτελεστικού μέλους του Δ/Σ του Δ/ντος Συμβούλου της ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιου Πορφύρη, και ως μη εκτελεστικών των υπόλοιπων μελών του Δ/Σ. Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του Καταστατικού.

6) Την ανάθεση των εξής αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε (ως Απόφαση 163/2019 Δ.Σ. ΟΛΗΓ Α.Ε):
– Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο
– Καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων.
– Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και καταρτίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
– Ορίζει τον/την γραμματέα του Δ.Σ. με τον/την αναπληρωτή του

– Εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εφαρμογή του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και των εγκεκριμένων κανονισμών του Οργανισμού.
– Θεωρεί από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού.
– Ενημερώνεται για τις εταιρικές υποθέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα όργανα του Οργανισμού.
– Ασκεί επαφές υψηλού επιπέδου για την επίτευξη του σκοπού του Οργανισμού και έχει παρουσία σε εκδηλώσεις επιχειρηματικής και θεσμικής φύσεως.
– Έχει κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται στον Νόμο και στο Καταστατικό έστω και αν ρητά δεν ορίζεται στο παρόν

7) Την ανάθεση των εξής αρμοδιοτήτων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε (ως Απόφαση 163/2019 Δ.Σ. Ο.Λ.ΗΓ ΑΕ) :

– Διοικεί και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί τον Οργανισμό στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του καταστατικού και των Γενικών Συνελεύσεων.
– Προβαίνει στη συνομολόγηση, αναθεώρηση και υπογραφή δικαιοπραξιών ή συμβάσεων, στη διεκπεραίωση συναλλαγών με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στην ανάληψη
υποχρεώσεων στο όνομα της Εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα. Ο έλεγχος της νομιμότητας τους των πράξεων αυτών γίνεται σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία σύμφωνα
με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και το Καταστατικό της Εταιρείας.
– Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, προς το συμφέρον του Μετόχου (ή των μετόχων) και την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής συγκρότησης της εταιρείας.
– Εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και το Καταστατικό της Εταιρείας με συνυπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή της ΟΛΗΓ ΑΕ»

– Εγκρίνει την έκδοση, λήψη και επιστροφή εγγυητικών επιστολών (της εταιρείας προς τρίτους ή τρίτων προς την εταιρεία) με συνυπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή της ΟΛΗΓ ΑΕ»
– Εγκρίνει την κατάσταση πληρωμών υποχρεώσεων της εταιρείας στο πλαίσιο της διαδικασίας Ταμειακής διαχείρισης με συνυπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή της ΟΛΗΓ ΑΕ»
– Προβαίνει στην αποτίμηση της πορείας της Εταιρείας και των επί μέρους τμημάτων της και στην κοινοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αποτελεσμάτων και των εκτιμήσεων
της εν λόγω αποτίμησης. Η εισήγηση σχεδίων για τη βελτίωση της απόδοσης ή την ορθολογική λειτουργία της Εταιρείας.
– Εξασφαλίζει την έγκαιρη ανταπόκριση της Εταιρείας σε όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν:
α) η φορολογική νομοθεσία β) η εταιρική νομοθεσία γ) το ασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο δ) οι εποπτικές αρχές και ε) η κείμενη νομοθεσία.
– Υπογράφει επ’ ονόματι της εταιρείας αιτήσεις, φορολογικές δηλώσεις και λοιπά έγγραφα και πιστοποιητικά.
– Προβαίνει στη χορήγηση/ παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων ή εξουσιοδοτήσεων) προς το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους δικηγόρους για την παράσταση αυτών για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστηρίου και διοικητικής ή άλλης αρχής, καθώς και για την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

Προβαίνει στη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων στους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων της αρμοδιότητάς του , με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων της.
– Θεωρεί από κοινού με τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ο.Λ.ΗΓ.
– Υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις και εισηγήσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών που ορίζονται στο καταστατικό και προβλέπονται στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό σχέδιο.
– Διαμορφώνει την επενδυτική πολιτική και την πολιτική διαχείρισης πλεονασματικής ρευστότητας.
– Διαχειρίζεται σε τακτική βάση τους χρηματοοικονομικούς πόρους και τις ροές της εταιρείας.
– Εγκρίνει την τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική.
– Παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας.
– Εκπονεί τα σχέδια δράσεως και ελέγχει τα αποτελέσματά τους.
– Ευθύνεται για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία όλων των τμημάτων της Εταιρείας και τον συντονισμό αυτών.
– Εγκρίνει την πρόσληψη, εποπτεύει και εγκρίνει την αξιολόγηση του προσωπικού της Εταιρείας σε συνεργασία με τους Υπευθύνους των Διευθύνσεων.
– Εγκρίνει τις προσλήψεις, απολύσεις, άδειες, μισθούς και μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού.
– Εγκρίνει και εποπτεύει τον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών και την εισαγωγή ή τροποποίηση των υφιστάμενων μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης.
– Εποπτεύει την κατάρτιση και συνυπογράφει τους προϋπολογισμούς και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και εισηγείται την έγκρισή τους στο Δ.Σ.
– Αποφασίζει για την κατάρτιση συμβάσεων διάρκειας ενός έτους, ενώ όλες οι συμβάσεις που η διάρκεια τους δεσμεύει τον Οργανισμό για διάστημα άνω του ενός έτους, ανεξάρτητα από το ύψος του οικονομικού αντικειμένου, περνούν για έγκριση από το Δ.Σ.
– Προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων περί διανομής κερδών και κράτησης των απαραίτητων για τη λειτουργία και βιωσιμότητα της Εταιρείας αποθεματικών, σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία.
– Η παρουσία σε εκδηλώσεις επαγγελματικής, επιχειρηματικής και θεσμικής φύσεως και οι δημόσιες σχέσεις γενικώς για λογαριασμό της Εταιρείας.
– Λαμβάνει αποφάσεις για την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
– Στις αρμοδιότητες επίσης του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι:
α) Η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η λήψη απόφασης για τα θέματα προσωπικού του Οργανισμού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και των συμβατικών υποχρεώσεων.
γ) Η λήψη όλων τα απαραίτητων μέτρων για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο, για έγκριση, την κατάρτιση των αναγκαίων κατά την κρίση του νέων κανονισμών, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.
δ) Η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των προτάσεων και εισηγήσεων για την έκδοση των αναγκαίων κανονισμών και τιμολογίων.
ε) Η ευθύνη για τη σύνταξη της «Έκθεσης πεπραγμένων» και η υποβολή της στο Δ.Σ.
στ) Η μέριμνα και η ευθύνη για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
ζ) Εκδίδει επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα και κάθε πληρωμή με συνυπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή.
η) Η λήψη απόφασης για την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού των 30.000,00 € και για κάθε δαπάνη που αφορά αγορές υλικών ή υπηρεσιών, ή εργασιών μέχρι του ίδιου ποσού.
θ) Η έγκριση για τις δαπάνες πάγιας μορφής (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, ΦΠΑ κ.λπ.), ανεξαρτήτως ποσού και η έκδοση των αντίστοιχων επιταγών πληρωμής.
ι) Υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση ανά τρίμηνο τις δαπάνες, και προς ενημέρωση τα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις της εταιρείας.
– Έχει κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται στον Νόμο και στο Καταστατικό έστω και αν ρητά δεν ορίζεται στο παρόν»
8) Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται, ορίζονται και παύονται αζημίως για το δημόσιο και τη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 (Α΄314).
9)Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 11 του Καταστατικού της ΟΛΗΓ ΑΕ η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου προσδιορίζεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. 

Η αμοιβή του Αντιπροέδρου, θα είναι ίδια με τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο, εκτός των δαπανών μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας, οι οποίες προκαθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στη βάση πραγματοποιηθέντων εξόδων.

Το Δ.Σ., μετά τα ανωτέρω συγκροτείται σε σώμα από 10 Ιανουαρίου 2023, ως ακολούθως:
1. Δημήτριος Κλιάφας του Λάμπρου, με ΑΔΤ: Χ543671, ΑΤ Κυψέλης , Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 6, Αθήνα, ως Πρόεδρος του Δ.Σ της ΟΛΗΓ ΑΕ, μη εκτελεστικό μέλος.
2. Αθανάσιος Πορφύρης του Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΕ 289499 ΑΤ Ηγουμενίτσας, Δ/νση : Κυρά Βασιλικής 10, Ηγουμενίτσα, ως Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
3. Στέφανος Πάσχος του Βασιλείου , με ΑΔΤ: Φ 460689/02-10-2001 ΑΤ Ηγουμενίτσας , Δ/νση : Γράμμου 1, Ηγουμενίτσα, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Ευάγγελος Βεγίρης του Σωτηρίου, με ΑΔΤ: ΑΚ 635320, ΑΤ Κολωνού Αττικής, Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 6, Αθήνα, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Καρώνας Δημήτριος του Σωκράτη, υπάλληλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε, ΑΔΤ : ΑΗ 251988 , ΑΤ Ηγουμενίτσας, Δ/νση : Παραπόταμος Θεσπρωτίας, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων
της ΟΛΗΓ Α.Ε., μη εκτελεστικό μέλος. 
6. Τακλάκογλου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Φορτοεκφορτωτής, ΑΔΤ: ΑΗ 250303,ΑΤ Ηγουμενίτσας, Δ/νση : Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας
Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), μη εκτελεστικό μέλος.
7. Τσάτσας Χαρίλαος του Αποστόλου, με ΑΔΤ: ΑΒ 816178, ΑΤ Ηγουμενίτσας, Δ/νση : Γράμμου 101, Ηγουμενίτσα, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του Δ.Σ. λήγει την 3η Οκτωβρίου 2025.

Η ανωτέρω απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1 / 2023
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Δημήτριος Κλιάφας Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.".

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Ποιές αλλαγές έγιναν στη Διοίκηση του ΟΛΗΓ
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3894712578006930273
item