Χαμηλός φόρος 4,5% για νέους επαγγελματίες

Με έναν ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή 4,5% θα φορολογηθούν φέτος οι νέοι επαγγελματίες και οι νέες ατομικές επιχειρήσεις με εισοδήματα (2022) κάτω από τις 10.000 ευρώ, που είναι το όριο για να ισχύσει ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 με το ν. 4646/2019, τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν οι νέοι εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα πρώτα τρία χρόνια άσκησης των δραστηριοτήτων τους φορολογούνται πλέον με έναν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή φόρου, της τάξεως του 4,5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο πολύ χαμηλός συντελεστής αφορά μόνο τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης και αμέσως μετά θα ανέβει στο 9% για τζίρους έως 10.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, ατομική επιχείρηση με καθαρά κέρδη 10.000 ευρώ θα πληρώσει φέτος σύμφωνα με τον νέο φορολογικό συντελεστή 9% φόρο 900 ευρώ. Μέχρι την προηγούμενη χρονιά, το αντίστοιχο ποσό φόρου ήταν 2.200 ευρώ (συντελεστής 22%).

Αν η ίδια επιχείρηση έκανε έναρξη το 2022 για τα πρώτα τρία φορολογικά έτη λειτουργίας τους, ο συντελεστής του 9% μειώνεται κατά 50%, δηλαδή στο 4,5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ. Ο φόρος που θα πληρώσει στην Εφορία είναι 450 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι νέοι επιτηδευματίες ή οι νέες ατομικές επιχειρήσεις έχουν τις ακόλουθες φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις:

• Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας μειώνεται κατά 50% και συγκεκριμένα στο 4,5% για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

• Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο μισό και συγκεκριμένα στο 27,5%.

• Απαλλάσσονται από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος για τα πέντε πρώτα χρόνια από την έναρξη επιτηδεύματος.

 Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα είναι μικρότερα των 10.000 ευρώ.

• Δεν απαιτείται ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της ατομικής επιχείρησης.

Οι υποχρεώσεις

Οι επαγγελματίες που προχωρούν στην έναρξη δραστηριότητας οφείλουν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα τα έντυπα Ε1 και Ε3. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες:

α) Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

β) Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

γ) Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Οι εκπτώσεις

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

α) Κάθε είδους δαπάνη που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας, όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

β) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

γ) Πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων.

δ) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (αναλυτικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες αναφέρονται στο άρθρο 23 του ΚΦΕ).

Το φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού προστεθούν σε αυτό τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.


epirusblog.gr
5 of 5
Χαμηλός φόρος 4,5% για νέους επαγγελματίες
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 2266348774685460208
item