Θεσπρωτία: Ετήσιες θέσεις ελλιμενισμού για το 2023 από τον ΟΛΗΓ

Οι ενδιαφερόμενοι για την χορήγηση Ετήσιας Θέσης Ελλιμενισμού Έτους 2023 καλούνται όπως μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email: olig@olig.gr) υποβάλλουν σχετική Αίτηση υπόψη της Διεύθυνσης Λιμενικών Υπηρεσιών, συνυποβάλλοντας φωτοαντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

Αποδεικτικά έγγραφα κυριότητας/ιδιοκτησίας σκάφους (Έγγραφο Εθνικότητας, Πρωτόκολλο Επιθεώρησης, Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, Άδεια Επαγγελματικού Σκάφους (αν συντρέχει περίπτωση).
Δελτίο Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
Αποδεικτικό Α.Φ.Μ..

Καταληκτική προθεσμία υποβολής της Αίτησης ορίζεται η 16η/01/2023.

Οι αιτούντες, κατόπιν της σύμφωνης εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης και απόφασης έγκρισης του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ Α.Ε., θα ενημερωθούν μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας (e-mail) και θα πρέπει να καταβάλλουν το ετήσιο τέλος ελλιμενισμού έως 30/01/2023 για να έχουν την σχετική έκπτωση (50%) επί του γενικού τιμολογίου. 

Πλημμελείς αιτήσεις ως προς τα στοιχεία τους ή τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με διάφορο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα παράγουν κανένα αποτέλεσμα.

Η παρούσα καθώς και υπόδειγμα της Αίτησης, βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://olig.gr/εταιρικές-ανακοινώσεις/

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τιμοκατάλογο τελών ελλιμενισμού μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://olig.gr/μαρίνες-2

Για την υποβολή αίτησης – κράτησης θέσης ελλιμενισμού βραχυχρόνιας διάρκειας (ήτοι, μικρότερης των 12 μηνών) εφεξής η διαδικασία θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «Sammy» www.sammyacht.com

Για την υποβολή αίτησης παραχώρησης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος (π.χ. χώρου κλπ.) η διαδικασία παραμένει ως είχε, ήτοι με αίτηση υπόψη της Δ/νσης Λιμενικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Ετήσιες θέσεις ελλιμενισμού για το 2023 από τον ΟΛΗΓ
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7672274806702511712
item