Πάνω από 76.000 εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις «σκανάρει» η εφορία

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να ολοκληρώθηκε πριν από δυο μήνες όμως χιλιάδες οι φορολογούμενοι συνεχίζουν να υποβάλουν, εκπρόθεσμα, δηλώσεις… «φλερτάροντας» με τα πρόστιμα της εφορίας!

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδωναπό το τέλος Αυγούστου, πάνω από 76.000 ΑΦΜ επισκέφτηκαν την ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να υποβάλουν εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση

Πρόκειται για φορολογούμενους που είτε δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις φετινές δηλώσεις τους, είτε τις υπέβαλαν μεν εμπρόθεσμα αλλά με λάθη ή παραλείψεις που χρειάστηκε εκ των υστέρων να διορθώσουν. Υπάρχουν δε και αυτοί που υπέβαλαν δήλωση γιατί εισέπραξαν με καθυστέρηση μέρισμα από κάποιες μετοχές και για αυτό θεωρούνται εμπρόθεσμοι. 

Πάντως συγκεκριμένα, την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, στις 30 Αυγούστου, είχαν υποβληθεί 6.399.973 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και από τότε μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 76.095 εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επιβάλλεται πρόστιμο μόνο εφόσον προκύπτει επιπλέον προς καταβολή ποσό, το οποίο υπερβαίνει τα εκατό 100 ευρώ, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν από την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν προκύπτει ποσό προς καταβολή. Ειδικότερα η νομοθεσία προβλέπει τα εξής πρόστιμα:

1. Εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις: Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, 250 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος υποχρεούνται να τηρεί απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο σε περίπτωση:

  • Υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
  • Υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ.

2. Ανακριβείς χρεωστικές δηλώσεις: Σε περίπτωση έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (πχ κατόπιν ελέγχου) λόγω ανακρίβειας δήλωσης οφείλεται πρόστιμο ως εξής:

  • 10% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση
  • 25% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση
  • 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων).
    Ειδικά για τον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους το πρόστιμο ανέρχεται σε 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων).

3. Εκπρόθεσμη χρεωστική δήλωση μετά από εντολή ελέγχου: Σε περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη (αρχική ή τροποποιητική) χρεωστική δήλωση, μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών (και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου) οφείλεται ομοίως το ανωτέρω πρόστιμο. Ωστόσο, το πρόστιμο μειώνεται στο 60%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών. Η μείωση δεν ισχύει για τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

4. Τόκος: Σε όλες τις περιπτώσεις που λόγω της εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης οφείλεται φόρος, επιβάλλεται και τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης επί του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο.

Πότε δεν επιβάλλονται πρόστιμα

Όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν και οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Αυτό συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις τροποποιήσεων:

• Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).

• Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.

• Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώνεται ο υποπίνακας του κωδικού 801 με τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και οι μήνες φιλοξενίας. Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.

epirusblog.gr
5 of 5
Πάνω από 76.000 εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις «σκανάρει» η εφορία
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 6288938485689344256
item