Γιάννενα: Η είσπραξη παλιών οφειλών «αγκάθι» για τη Δημοτική Αρχή!

Θετική εικόνα για το Δήμο Ιωαννιτών αποτυπώνει ο ισολογισμός του 2021, που εγκρίθηκε κατά την χθεσινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φ. Βάββας, ο οποίος έκανε και τη σχετική εισήγηση.

Ωστόσο υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας (οριζόντια μείωση δημοτικών και ανταποδοτικών τελών σε όλες τις κατηγορίες) κατά το 2021 που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, στέρησαν έσοδα από τον Δήμο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες για τη Δημοτική Αρχή που εξακολουθούν να είναι:

- Η αύξηση του ποσοστού είσπραξης των οφειλών παρελθόντων ετών και η εφαρμογή όλων των μέτρων προς τον σκοπό αυτό.

- Η οριστική επίλυση της εκκρεμότητας που έρχεται από το παρελθόν και αφορά στις οφειλές προς την ΕΤΑΔ από την χρήση των εκτάσεων όπου βρίσκεται το εργοτάξιο. Ήδη ο Δήμος, όπως σημείωσε, προχώρησε σε ευνοϊκή ρύθμιση της αντίστοιχης οφειλής προς την 6η ΥΠΕ, η οποία τακτοποίησε εκκρεμότητες 25ετίας.

Σε ότι αφορά στο επίπεδο οργάνωσης των μηχανισμών που σχετίζονται με το οικονομικό και διαχειριστικό κύκλωμα, κατά την εκτίμηση των ορκωτών είναι καλό, αλλά όπως ανέφερε ο κ. Βάββας, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε ότι αφορά στις υποδομές και την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και την ενσωμάτωση στην παραγωγική λειτουργία των σύγχρονων εργαλείων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Τα στοιχεία…

Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2021 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ποσού 29.470,07€, έναντι επίσης πλεονάσματος ποσού 1.655.790,99€ της προηγούμενης χρήσης 2020, όπως καταγράφεται στην έκθεση των ορκωτών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2021 ανήλθαν στο ποσό των 37.389.725,59€, έναντι 34.477.620,63€ το 2020, ήτοι παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 8,45%.

Το σύνολο των οργανικών και έκτακτων εσόδων του Δήμου ανήλθε σε 44.962.414,43€ έναντι 43.074.988,36€ το 2020.

Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων της χρήσης 2021 ανέρχονται στο ποσό των 6.277.081,99€ έναντι 6.221.651,57€ το 2020, από το οποίο 1.039.421,15€ προέρχεται από τις αποσβέσεις που γίνονται στις εισφορές από πράξεις εφαρμογής ρυμοτομίας.

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2021, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθέσιμων αρχής της χρήσης, όπως προκύπτουν από τον Ταμειακό Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των 75.157.431,21€ (Χρηματικό υπόλοιπο 01/01/2021: 24.524.089,42€ πλέον 50.633.341,79€).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του 2021, ο κ. Βάββας επισήμανε:

-Τη δημοπράτηση για πρώτη φορά του συνόλου σχεδόν των έργων του τεχνικού Προγράμματος 2021 και την πληρωμή του 10% των αντίστοιχων δαπανών, ποσοστού που κυμάνθηκε μεσοσταθμικά πάνω από το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης 5ετίας.

- Οι επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ και οργανισμούς του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 4.075.000,00€, έναντι 3.900.000,00€…

- Τη συγκρότηση Ομάδας Έργου για την πλήρη καταγραφή και αποτύπωση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και ΔΕΥΑΙ.

-Την πληρωμή (για 1η φορά) εκ μέρους της ΔΕΥΑΙ του συνόλου των δόσεων του επενδυτικού της δανείου, ώστε να μην παρακρατηθούν τα αντίστοιχα ποσά από τον Δήμο.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Η είσπραξη παλιών οφειλών «αγκάθι» για τη Δημοτική Αρχή!
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 5667139323003388961
item