Θεσπρωτία: Επιδοτήσεις στους αλιείς και τους επαγγελαματίες της παράλιας ζώνης

Επιδοτήσεις στους αλιείς και τους επαγγελαματίες της παράλιας ζώνης των δήμων Ηγουμενίτσας και Φιλιατών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης"), η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» («ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») καλεί τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και

  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)


για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν.


Περιοχή παρέμβασης της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η παράκτια ζώνη της Π.Ε. Θεσπρωτίας.


Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των Δήμων: Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, όπως αυτές περιγράφονται στον Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης. 


Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις εξής δράσεις/ενέργειες, ενδεικτικής συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 283.000,00€, με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 120%:


Α/Α

ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μέγιστο Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης

Μέγιστο Ποσοστό Ιδιωτικής Συμμετοχής

Ελάχιστο και μέγιστο όριο επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις 

4.2.2.1

Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός)

50% 

50%

5.000,00€ - 100.000,00€

4.2.2.3

Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

50% 

50%

20.000,00€ - 400.000,00€

4.2.2.4

Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

50% ή

80% (Παράκτια Αλιεία μικρής κλίμακας)

50%ή 

20% (Παράκτια Αλιεία μικρής κλίμακας)

2.000,00€ - 200.000,00€

 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013

(de minimis)

 

 


4.2.1.2

Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον δευτερογενή & τον τριτογενή τομέα της οικονομίας

50%  

50%

20.000,00€ - 400.000,00€

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) - http://www.ependyseis.gr,

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 05/09/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων:      31/10/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων χρηματοδότησης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνοι είναι: α) Κιτσάκης Βασίλειος, τηλέφωνο: 2651083087, e-mail: vkitsakis@epirussa.gr και β) Καρακώστα Αικατερίνη, τηλέφωνο: 2651083087, e-mail: katerina@epirussa.gr.

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Επιδοτήσεις στους αλιείς και τους επαγγελαματίες της παράλιας ζώνης
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 4993940291852701970
item