Άρτα: Πρόσληψη ενός ατόμου στον δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Λόγω εκτάκτων αυξημένων αναγκών το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2022, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου (οδηγού ΔΕ 29) ...
Σύμφωνα με την ανακοίνωση "Ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκή προσωπικό της παραπάνω ειδικότητας και προκαλούνται αυξημένες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας από την εξαιρετικά αυξημένη τουριστική κίνηση αυτή την εποχή στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων".       
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας

4) Oµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

5) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από 15/09/2022 έως 21/09/2022. (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Πρόσληψη ενός ατόμου στον δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 5447485355315427314
item