Έρχεται νέος, διπλός Τειρεσίας που θα καταγράφει τα χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες -Πώς θα λειτουργεί, η βαθμολογία

Υπό σύσταση βρίσκεται νέα Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που Θα βαθμολογεί τους οφειλέτες του Δημοσίου και θα ενημερώνει και τις τράπεζες.

Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν πάνω στο Δημόσιο Χρέος και τη βιωσιμότητα του, ωστόσο από την περίοδο των Μνημονίων και μετά, το “βαρίδι” είναι διπλό, καθώς και το Ιδιωτικό Χρέος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. 

Τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας δείχνουν ότι τα υπόλοιπα δανείων που βαραίνουν νοικοκυριά κι επιχειρήσεις ανέρχονται σε 113 δισ ευρώ, οι οφειλές προς την εφορία έχουν ξεπεράσει τα 112 δισ ευρώ, ενώ τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι παλιά και νέα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 43 δισ ευρώ.  

Σε μια συγκυρία, όπου άπαντες τρέμουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας νέας γενιάς “κόκκινων” δανείων- τα funds διαχειρίζονται περί τα 110 δισ ευρώ και στις τράπεζες μένουν γύρω στα 17,5 δισ ευρώ- λόγω της κρίσης κι ενώ οι τράπεζες περνάνε από διπλό και τριπλό κόσκινο τις αιτήσεις νέων χορηγήσεων από επιχειρήσεις κι επαγγελματίες, το υπουργείο Οικονομικών έθεσε για διαβούλευση διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.  

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και ιδιωτικών φορέων για την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων μέσω της πιστοληπτικής βαθμολόγησής τους (credit scoring) σε σχέση με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Ο απώτερος στόχος είναι η αποτροπή της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η πρόληψη της υπερχρέωσης των φυσικών και νομικών προσώπων.  

Όπως προβλέπει το προς διαβούλευση πλαίσιο, η πιστοληπτική βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το Σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, με τη χρήση αλγορίθμων. 

Η πιστοληπτική βαθμολόγηση γίνεται με αριθμητική κλίμακα και αφορά στην τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Τι στοιχεία μπορεί να αντλεί το Σύστημα για την πιστοληπτική βαθμολόγηση, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία για την ταυτοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων;  

πληροφορίες σχετικά με την οφειλή, στις οποίες περιλαμβάνονται:  

α) στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης,  

β) η φύση της οφειλής,  

γ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι μεταβολές τους,  

δ) οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους,  

ε) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,  

στ) ρυθμίσεις της οφειλής,  

ζ) μεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής,  

η) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και για την πορεία της δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση ποινικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής της οφειλής, αν η μη καταβολή της συνιστά αξιόποινη πράξη,  

πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές των φορέων του δημοσίου τομέα προς το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στις οποίες περιλαμβάνονται το είδος της οφειλής, το ποσό της οφειλής και ο οφειλέτης φορέας του δημοσίου τομέα 

πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων, την κήρυξή του ως συγγνωστού και την απαλλαγή του,  

πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του υποκειμένου των δεδομένων, όπως η ιδιότητά του ως ανέργου, φορολογικά δεδομένα και, συγκεκριμένα, στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης. 

Με το ίδιο νομοσχέδιο συστήνεται Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων.  Το Μητρώο είναι πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Το Μητρώο είναι συμπληρωματικό και σε πλήρη εναρμόνιση και σχέση διαλειτουργικότητας με το Παρατηρητήριο Ρευστότητα, την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και το υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.


epirusblog.gr
5 of 5
Έρχεται νέος, διπλός Τειρεσίας που θα καταγράφει τα χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες -Πώς θα λειτουργεί, η βαθμολογία
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 7994033172469845341
item