Γιάννενα: Στρατηγικό Σχέδιο & Σχέδιο Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Έξυπνης Πόλης Δήμου Ιωαννιτώ

Ο Δήμος Ιωαννίνων, μετά από πολύμηνη διαδικασία και αξιολόγηση των τρεχουσών τεχνολογικών αναγκών ολοκλήρωσε τη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου &Σχεδίου Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Έξυπνης Πόλης Δήμου Ιωαννιτών.

Για τον Δήμο Ιωαννίνων, τα αποτελέσματα από την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να καταλήγουν στην εξυπηρέτηση και βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών. 

Ένας σύγχρονος δήμος μόνο και εάν καταφέρει να ενσωματώσει την τεχνολογική εξέλιξη στην καθημερινότητά του θα καταφέρει διαχρονικά να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό διαβίωσης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Tα συγκεκριμένα σχέδια μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Έξυπνης Πόλης του Δήμου Ιωαννίνων: https://smart.ioannina.gr/strategic.html.

Με τον όρο «Ψηφιακή Στρατηγική» ορίζουμε το σχέδιο της διοίκησης του Δήμου, το οποίο θα επικαιροποιείται διαρκώς μέσω διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους Φορείς της και θα αποτελεί τον οδικό χάρτη του ψηφιακού του μετασχηματισμού. 

Περιλαμβάνει το γενικότερο όραμα, τις κατευθυντήριες γραμμές των ψηφιακών παρεμβάσεων και πολιτικών, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις που θα προσαρμόζονται ανάλογα με τους υπάρχοντες πόρους και τα μέσα χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εθνική και ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, καθώς και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Ψηφιακής Στρατηγικής αφορά την περίοδο 2021-2030, η οποία συμπίπτει με την προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ, αν ληφθεί υπόψη και η συνήθης τριετής παράταση.

Η στρατηγική ως εργαλείο ωρίμανσης έργων και πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις προτεραιότητες που τίθενται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την ψηφιακή μετάβαση, ώστε ο μετασχηματισμός του Δήμου να βρίσκεται σε αρμονία με τις εν λόγω προτεραιότητες και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Επιπρόσθετος οδηγός για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των επιμέρους δράσεων είναι οι προτεραιότητες της Ε.Ε. για την επόμενη δεκαετία, που αφορούν στην ψηφιακή εκπαίδευση, στην ψηφιακή υγεία, στην ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην πράσινη συμφωνία και στη συνδεσιμότητα. 

Παράλληλα, με δεδομένη την ανάγκη χρηματοδότησης από πηγές πέραν του τακτικού προϋπολογισμού, η στρατηγική θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ή εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Συμπληρωματικά του Στρατηγικού Σχεδιασμού και για την τριετία 2022-2024, σχεδιάστηκε ένα συνεκτικό Σχέδιο Δράσεων για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Έξυπνης Πόλης για τον Δήμο Ιωαννιτών με αναλυτική αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες του Δήμου, με σειρά προτεραιότητας, τόσο σε θέματα εφαρμογής ψηφιακών πολιτικών, όσο και σε θέματα ανάπτυξης υποδομών. Προς γνώση και αξιολόγηση από τους δημότες, στο συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσεων εντάσσομαι οι παρακάτω δράσεις:

  1. Δημιουργία του Κέντρου Επιτελικής Διαχείρισης Έξυπνης Πόλης (SmartCityControlCentre)

Το Κέντρο Επιτελικής Διαχείρισης θα αποτελέσει την καρδιά της έξυπνης πόλης τόσο στο επίπεδο της συγκέντρωσης των απαιτούμενων υποδομών όσο και στη φιλοξενία και διαχείριση της απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος για τα συστήματα που θα εγκατασταθούν και τις υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν. 

Η δημιουργία του θα βοηθήσει στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των έργων, μέσω της κεντρικής φιλοξενίας του συνόλου των εφαρμογών για τις οποίες η φιλοξενία θα είναι αρμοδιότητα του Δήμου και της ενδυνάμωσης του κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης του συνόλου των λειτουργιών. Κρίνεται κρίσιμη δράση καθώς ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Δήμου είναι παρωχημένος, χαμηλής ποιότητας και μειωμένων δυνατοτήτων υποστήριξης των νέων συστημάτων έξυπνης πόλης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τα σύγχρονα Κέντρα Δεδομένων δεν αποτελούν μονοδιάστατες αρχιτεκτονικές οντότητες ΤΠΕ αλλά ουσιαστικούς κόμβους πληροφοριών σε ένα ανοικτό περιβάλλον που συνδυάζουν τα φυσικές εγκαταστάσεις με διαφόρων ειδών υπηρεσίες νέφους με τις οποίες αλληλοεπιδρούν συμπληρωματικά ή ενισχυτικά προκειμένου να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι του Δήμου μεσομακροπρόθεσμα και να προστατευτεί η αξία της επένδυσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε πλήρη υλοποίηση θα αναπτυχθούν δύο (2) φυσικά Κέντρα Δεδομένων σε διαφορετικούς χώρους μέσα στο Δήμο, ενώ παράλληλα θα διασυνδεθούν και θα υποστηριχθούν από το G-Cloud και άλλεςυποδομές της ΚεντρικήςΚυβέρνησης και ίσως αργότερα της Περιφέρειας. 

Η λύση που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνε εξοπλισμό και λογισμικό σε πλήρως αρθρωτή και ευέλικτη διάταξη HCI (Hyperconvergence) με δυνατότητα επέκτασης για απομακρυσμένη πρόσβαση σε εικονικές  εφαρμογές και περιβάλλοντα εργασίας μέσω της υπηρεσίας VDI (τηλεργασία) προκειμένου να εξυπηρετηθούν και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.

Το νέο κέντρο δεδομένων θα λάβει υπόψη του την υφιστάμενη και μελλοντικά αυξανόμενη ζήτηση καθώς και τη διεθνή τάση για απλούστευση της υποδομής των κέντρων δεδομένων (μείωση πολυπλοκότητας, ευέλικτη διαχείριση των δεδομένων, εύκολο deployment, μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια κ.α.). 

Επιπρόσθετα ο συνδυασμός ενός σύγχρονου Κέντρου Δεδομένων με υπηρεσίες και συστήματα εξασφάλισης υψηλού επιπέδου ψηφιακής ασφάλειας, θα επιτύχει την θωράκιση του Δήμου από κακόβουλες ενέργειες και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη επιχειρησιακή συνέχεια (businesscontinuity), όλων των συστημάτων κάτω από οποιεσδήποτε απρόβλεπτες συνθήκες.

  • Επέκταση του Ασύρματου Δικτύου LoraWAN&PublicWifi

Οι έξυπνεςIoTεφαρμογέςέξυπνηςπόλης που θα υλοποιηθούν θα προσφέρουν μεγάλο εύρος λειτουργικότητας και δεδομένων προς ανάλυση και εκμετάλλευση, ενώ θα δημιουργήσουν αντίστοιχες ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης. 

Για το σκοπό αυτό, είναισημαντική η υλοποίησηολοκληρωμένηλύση για τη δικτυακή υποδομή που θα επιτρέπει τη μεταφορά και εκμετάλλευση των δεδομένων προς όφελος των δημοτών.

Το δίκτυο LoraWAN θα υλοποιηθεί έτσι ώστε να προσφέρει τις απαραίτητεςεπιδόσεις για τη συγκέντρωση του συνόλου των δεδομένων με ταχύτητα και αξιοπιστία. Για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν κεραίες ανάλογα με την έκταση της περιοχής που πρέπει να καλυφθεί και τον αριθμό των αισθητήρων.

Επίσης, θα γίνει αναβάθμιση της υφιστάμενης ασύρματης υποδομής του Δήμου με την εγκατάσταση πολλαπλών συσκευών ασύρματης πρόσβασης (Access Points) υψηλών ταχυτήτων και ενός φυσικού ελεγκτή (controller) για συλλογή και επεξεργασία ανώνυμων δεδομένων βοηθώντας στην κατανόηση της επισκεψιμότητας πολιτών ή επισκεπτών και ενισχύοντας έτσι τον τουρισμό, τους επιχειρηματίες της πόλης και φυσικά τους φορείς να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Η ανάπτυξη μοντέρνων δικτύων WiFi σε δήμους και κοινότητεςδημιουργεί ασύρματες υποδομές πολύ υψηλής ταχύτητας, της τάξης των 5Gbps με βάση το πλέον σύγχρονο πρωτόκολλο μετάδοσης 802.11ax (WiFi6) και υψηλήςαξιοπιστίας.

Στόχος του Δήμου να επιλέξει τα βέλτιστα σημεία τοποθέτησης των ασύρματων σημείων πρόσβασης για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των χώρωνενδιαφέροντος.

Σε συνδυασμό με την επέκταση του WiFiδικτύου μέσω της δράσης «WiFi4GR-Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ευελπιστούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες των δημοτών για ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω WiFiHotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Στρατηγικό Σχέδιο & Σχέδιο Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Έξυπνης Πόλης Δήμου Ιωαννιτώ
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 2953091793625453053

Τα καλύτερα

item