Γιάννενα: Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας, στη ΔΕΥΑΙ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 περί σύστασης και λειτουργίας των ΔΕΥΑ,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου χρονικής διάρκειας,
  3. Την υπ’ αριθμ. 1/5/8-2-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ,
  4. Την υπ’ αριθμ. 1497/16-2-2022 ανακοίνωση του Προέδρου της ΔΕΥΑΙ,
  5. Την υπ’ αριθμ. 3609/15-4-2022 ανακοίνωση του Προέδρου της ΔΕΥΑΙ

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, όπως φαίνεται παρακάτω:

Ειδικότητα Αριθμός Διάρκεια Ειδικά Τυπικά Προσόντα Ατόμων Σύμβασης

Γενικά Τυπικά Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει

1. Να έχουν συμπληρώσει τον 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 8ης Μεραρχίας 3-5, Ριζάρειος Πολιτεία, 45444 Ιωάννινα Τηλ.2651054500, Email: info@deyai.gr, www. deyai.grpage1image711796368 page1image711796656 page1image711796976

Εργάτες

πέντε (5)

δύο (2) μήνες

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων οφείλουν να προσκομίσουν τα 
κατωτέρω δικαιολογητικά:

1. Σχετική Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες προ της υποβολής της αιτήσεώς του.

5. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ, 8ης Μεραρχίας 3-5, 45445 Ιωάννινα, 2ος όροφος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας, στη ΔΕΥΑΙ
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 8776800456401948623
item