Φθηνό χρήμα για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων – επαγγελματιών

Κεφάλαιο κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 μπορούν να αντλήσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Οι επιχειρηματίες μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη της επιχείρησής τους, με χαμηλότοκα τραπεζικά δάνεια και με ποσοστό εγγύησης έως 80% ανά δάνειο (π.χ. για δάνειο 50 χιλιάδων Ευρώ, η εγγύηση καλύπτει τις 40 χιλιάδες Ευρώ.). 

Λόγω της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο και πολύ λιγότερες εξασφαλίσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με Κανονισμό 651/2014) κάθε νομικής μορφής, αυτοαπασχολούμενους και μεμονωμένους επιχειρηματίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης και πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Δεν έχουν λάβει εγγύηση της ΕΑΤ στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Α΄ και Β΄ Κύκλος).
 • Έχουν κύκλο εργασιών έως 1.000.000 ευρώ κατά την 31.12.2019, εφόσον έχουν συσταθεί πριν την 31.12.2019,
 • Δεν θεωρούνται προβληματικές κατά την 31.12.2019. Επιπλέον, κατά την 31.12.2019 ή κατά την ημερομηνία κατάρτισης της δανειακής σύμβασης δεν έχουν καθυστερήσει ή αθετήσει πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο δάνειο ή μίσθωση που χορηγείται είτε από την Τράπεζα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 138/139), όπως ισχύει.
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 • Εφόσον έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έχουν λήξει ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των εν λόγω προγραμμάτων της Ε.Α.Τ. (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών).

Για την περίπτωση επιχείρησης που έχει παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε σχέση με τα ανωτέρω, η Ε.Α.Τ. δύναται να εγκρίνει αίτημα χορήγησης δανείου στο πλαίσιο του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», εφόσον:

 • πρόκειται για Πρόγραμμα εγγυοδοσίας και δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της EAT ή
 • έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή
 • εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • δεν βρίσκονται σε Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία
 • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση

Τα δάνεια

Το ύψος του δανείου εξαρτάται από το έτος ίδρυσης της επιχείρησής

Για επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το 2020:

 • έως ευρώ 250.000, ή
 • έως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019,όποιο από τα παραπάνω ποσά είναι μικρότερο.

Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 ή του 2021 δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:

 • 250.000 Ευρώ, ή
 • των αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται.

Δεν επιτρέπονται:

 • η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,
 • η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών,
 • η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Η διάρκεια του δανείου φτάνει τα 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες, ενώ η εκταμίευση του ποσού θα γίνει μέχρι 30.06.2022.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Επιχείρησης, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr δηλώνοντας την Τράπεζα συνεργασίας, από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση.

epirusblog.gr
5 of 5
Φθηνό χρήμα για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων – επαγγελματιών
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 1737407820280291670
item