ΑΕΙ: Έρχονται ρυθμίσεις για επισκέπτες καθηγητές - ερευνητές από το εξωτερικό και «βιομηχανικά διδακτορικά»

Τη δυνατότητα απασχόλησης σε επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές από το εξωτερικό που θα διδάσκουν από ένα έως και τρία χρόνια στα ελληνικά Πανεπιστήμια δίνει προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης στα ΑΕΙ νέου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με υψηλά προσόντα, ενισχύοντας αφενός το “brain gain” και συμβάλλοντας αφετέρου στην αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των ΑΕΙ. 

Οι επισκέπτες καθηγητές θα συμμετέχουν και ως μέλη σε επιτροπές για θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης του τμήματος ή του ιδρύματος.

Επίσης, στις προωθούμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνεται η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από διδακτορική διατριβή και η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου, υποψήφιου διδάκτορα και επιχείρησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης με την προτεινόμενη ρύθμιση για τα λεγόμενα «βιομηχανικά διδακτορικά» επιχειρείται η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τις ανάγκες του παραγωγικού μετασχηματισμού. 

Όπως τονίζεται «αυτή θα επιτυγχάνεται μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής και της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Αντικείμενο της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου, υποψήφιου διδάκτορα και επιχείρησης είναι η εξεύρεση μιας επιστημονικά πρωτότυπης και τεκμηριωμένης λύσης σε συγκεκριμένα προβλήματα μιας επιχείρησης. 

Για παράδειγμα, η συνεργασία υποψήφιου διδάκτορα με εταιρεία της βιομηχανίας για την έρευνα σε ζήτημα διαχείρισης αποβλήτων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Συνεργασία Πανεπιστημίου_Επιχείρησης ή Βιομηχανίας

Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του υποψήψιου διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών και εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., εάν η έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Με στόχο το «Brain gain»

Με το άρθρο που αφορά τους Επισκέπτες καθηγητές – Επισκέπτες ερευνητές δρομολογείται η αναβάθμιση του θεσμού των Επισκεπτών Καθηγητών και η εισαγωγή του θεσμού των Επισκεπτών Ερευνητών, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης στα ΑΕΙ νέου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με υψηλά προσόντα, ενισχύοντας αφενός το “brain gain” και συμβάλλοντας αφετέρου στην αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των ΑΕΙ.

Ποιοι θα είναι οι Επισκέπτες καθηγητές, ποιος θα τους επιλέγει πως θα πληρώνονται

Επιστήμονες, ‘Έλληνες ή αλλοδαποί, σι οποίοι είτε κατέχουν Θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικό οργανισμό της αλλοδαπής είτε διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε Θέση επίκουρου καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα της ημεδαπής ή ερευνητή Γ’ βαθμίδας δύνανται να απασχολούνται ως επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, αντίστοιχης βαθμίδας, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι..

Η επιλογή των επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Α.Ε.Ι. Με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται το διδακτικό έργο που ανατίθεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος, το είδος της απασχόλησης, το ύψος των αποδοχών τους και η πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους απασχόλησής τους. 

Ειδικώς στον επισκέπτη ερευνητή δύναται να ανατίθεται και αποκλειστικά ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του τμήματος ή των επιμέρους ακαδημαϊκών δομών που εντάσσονται σε αυτό.

Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή σύμβασης έργου για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση τριών (3) ακαδημαϊκών ετών. 

Η θητεία των επισκεπτών ερευνητών δύναται να ορίζεται σε ημερολογιακά έτη. Με την απόφαση επιλογής του επισκέπτη καθηγητή ή επισκέπτη ερευνητή καθορίζεται εάν η απασχόληση είναι αποκλειστική ή μη αποκλειστική. 

Η Θητεία δύναται να ανανεωθεί για μία ακόμα τριετία με τις ίδιες διαδικασίες και λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της πρώτης τριετίας.

Το κόστος απασχόλησης των επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων κινητικότητας διδασκόντων και ερευνητών. 

Το ύψος των αποδοχών των επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών καθορίζεται ελεύθερα από τη Συνέλευση του τμήματος, εφόσον αυτό βαρύνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. 

Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων, το ύψος των αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει την αμοιβή καθηγητή ή ερευνητή της αντίστοιχης βαθμίδας του επισκέπτη καθηγητή . 

Η μισθοδοσία επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών του Α.Ε.Ι. δύναται να καλύπτεται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το κόστος απασχόλησης δεν μπορεί να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι..

Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι., πέραν του έργου που τους ανατίθεται με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύνανται να:

α) παρέχουν διδακτικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και σε προπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), που οργανώνονται από το ίδιο ή άλλο τμήμα του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του προγράμματος,
β) συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων
γ) συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που παρέχονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και να ορίζονται ως ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι αυτών,
δ) συμμετέχουν ως μέλη σε επιτροπές που αφορούν σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης του τμήματος ή του ιδρύματος,
ε) παρέχουν εργαστηριακό έργο στο πλαίσιο εργαστηρίων του ιδρύματος.

Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές δύνανται να αμείβονται πρόσθετα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων εφόσον το προς ανάθεση έργο υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Η αμοιβή βαρύνει αποκλειστικά το έργο/πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η πρόσθετη απασχόληση.

Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών

Μεταξύ των αλλαγών που περιέχει το νομοσχέδιο περιλαμβάνονται:

• Η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνιων αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, από τους εκπαιδευτικούς/μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την έναρξη και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δημιουργούν δυσκολίες ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις τοποθετήσεις του εκπαιδευτικού δυναμικού, την κάλυψη των πραγματικών λειτουργικών κενών, καθώς και τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών/μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα χορήγησης αδειών, δεν επιβαρύνονται υπέρμετρα άλλοι εκπαιδευτικοί/μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα καλούνταν να καλύψουν τυχόν κενά, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται το ζήτημα του έγκαιρου χρονικού προγραμματισμού της υποβολής αιτήσεων αδειών για τις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ γνωρίζουν εκ των προτέρων το λόγο της αιτούμενης άδειας, όπως συμβαίνει για τις άδειες σχετικά με την ανατροφή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τις διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους και την υπηρεσιακή εκπαίδευση.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου και η απόφασή χορήγησής τους εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους. 

Εξαίρεση αποτελεί, μεταξύ άλλων, η περίπτωση κατά την οποία είναι αντικειμενικά αδύνατος ο προγραμματισμός της αιτούμενης άδειας, όπως π.χ. για λόγους υγείας.

• Σχετικά με την προσμέτρηση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών:

Η προϋπηρεσία των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02 – Νοσηλευτικής που απασχολούνται σε θέσεις κλάδου ΠΕ25 - Νοσηλευτών θα προσμετράται και στον κλάδο ΠΕ25 – Νοσηλευτών κατά την κατάρτιση των πινάκων των ως άνω μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. 

Η προϋπηρεσία των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01.30 – Βοηθοί Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων που απασχολούνται σε θέσεις κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ θα προσμετράται και στον κλάδο ΔΕ01-ΕΒΠ κατά την κατάρτιση των πινάκων των ως άνω μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

epirusblog.gr
5 of 5
ΑΕΙ: Έρχονται ρυθμίσεις για επισκέπτες καθηγητές - ερευνητές από το εξωτερικό και «βιομηχανικά διδακτορικά»
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 7065034155830702286
item