Στη Βουλή η τροπολογία για την ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων και ΑμΕΑ

Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή η προαναγγελθείσα από τον πρωθυπουργό ρύθμιση για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των ευάλωτων συνταξιούχων κατά το έτος 2021, καθώς και από την προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αναδόχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, για τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες ρυθμίσεις:

1. Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση όσους κατά μήνα Νοέμβριο 2021 λαμβάνουν:

(α) οριστική προσωρινή Κύρια σύνταξη προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος,αναπηρίας θανάτου,

(β) προσυνταξιοδοτική παροχή,

(γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα ΚοινωνικήςΑσψάλισης (θ-ΕΦΚΑ),

(δ) συνταξιοδοτικές παροχές παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

2. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση παρ. 1 χορηγείται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ετήσιο ατομικό φορολογητέο, πραγματικό τεκμαρτό, εισόδημά τους για φορολογικό 2020 υπερβαίνει τις χιλιάδες διακόσια (7.200) ευρώ και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό τεκμαρτό, εισόδημά τους υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) ευρώ φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, θεωρείται άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης.

β) Η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για υπολογισμό του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), οποία προκύπτει από πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, του υπόχρεου, του/της συζύγου μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων, κατά ν. 4172/2013 (Α’167), τέκνων, που αναγράφονται δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να υπερβαίνει των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

γ) Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται μητρώο Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και έχουν υποβάλλει δήλωση Φορολογίας εισοδήματος, για Φορολογικό 2020 ως Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

3. ύψος ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια παρ. 2 των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, προσαυξημένο κατά πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου, σύμφωνα με τη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Φορολογικού έτους 2020. Σε περίπτωση που δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη και από - ΕΦΚΑ και από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), η ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους ως εξής:

α) περίπτωση που και οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι ενίσχυσης, ενίσχυση των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ καταβάλλεται και στους δικαιούχους.

β) περίπτωση που και οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι ενίσχυσης και υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση Φορολογίας εισοδήματος:

(βα) Εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι ίδιος και στις δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος, προσαύξηση ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη αριθμό των εξαρτώμενων μελών και καταβάλλεται κατά το ήμισυ κάθε έναν εκ των δικαιούχων

(ββ) Εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι διαφορετικός στις Φορολογικές δηλώσεις, προσαύξηση ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη ελάχιστο αριθμό των εξαρτώμενων μελών στις Φορολογικές δηλώσεις και καταβάλλεται κατά το ήμισυ κάθε έναν εκ των δικαιούχων και σύζυγος μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει περισσότερα εξαρτώμενα μέλη λαμβάνει επιπλέον προσαύξηση πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη διαφορά των εξαρτώμενων μελών που έχει δηλώσει έτερο σύζυγο - μέρος συμφώνου συμβίωσης.

γ) περίπτωση που οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση Φορολογίας εισοδήματος αλλά δικαιούχος ενίσχυσης είναι ένας αυτών, καταβάλλεται αυτόν προσαύξηση των πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που αναγράφεται στον πίνακα 8.1.δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος, καθώς και για καθένα από τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη που βαρύνουν δικαιούχο και αναγράφονται πίνακα 8.2. δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος.

4. Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2021.

5. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση παρ. είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου Τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, υπόκειται οποιαδήποτε κράτηση, τέλος εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεσμεύεται και συμψηφίζεται βεβαιωμένα χρέη Φορολογική Διοίκηση και υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία τα πιστωτικά ιδρύματα και υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα.

6. α. Ο e-ΕΦΚΑ αποστέλλει ΑΑΔΕ αρχείο τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του συνόλου των δυνητικών δικαιούχων των παρ. Ια έως Ιγ.β. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών (Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ.) Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης συνεργασία Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής (Δ.Ε.Π.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) αποστέλλει ΑΑΔΕ αρχείο τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των δικαιούχων συνταξιοδοτικών παροχών παρ. Ιδ.

7. Η ΑΑΔΕ, κατόπιν διασταύρωσης των υποβληθέντων σύμφωνα παρ. στοιχείων, τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα:

α) πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων παρ.2, καθώς και έλεγχο των προϋποθέσεων σώρευσης παρ. 3 και παράγει αρχείο τους δικαιούχους έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,

β) χορηγεί e-ΕΦΚΑ και Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. αρχείο τα στοιχεία των δικαιούχων που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις παρ. 2, καθώς και αριθμό των εξαρτώμενων μελών, ΑΦΜ του συζύγου του μέλους συμφώνου συμβίωσης που είναι δικαιούχος και ύψος δικαιούμενης ενίσχυσης.

8. Λήψη του αρχείου από ΛΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ και Δ.Ε.Π. συνεργασία Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. προβαίνουν καταβολή του τελικού έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Αρχείο του προηγούμενου εδαφίου αποστέλλεται από e-ΕΦΚΑ Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων συρροής Κατά εφαρμογή του επόμενου άρθρου.

9. Εκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από Κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικότερα, οι σχετικές πιστώσεις για καταβολή έκτακτης ενίσχυσης στους δικαιούχους των περ. α’, και γ’ παρ. βαρύνουν προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβαίνει έκτακτη επιχορήγηση προς-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς, από ισόποση ενίσχυσή του από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. 

Για τους δικαιούχους περ. 5’ παρ. 1, καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 2 Προσαύξηση προνοιακών παροχών χρήμα άτομα αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες για μήνα Δεκέμβριο 2021Ι. 

Για μήνα Δεκέμβριο 2021, οι προνοιακές παροχές χρήμα άτομα αναπηρία, όπως αυτές προβλέπονται περ. παρ. του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30),προσαυξάνονται κατά διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ. 

Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης των προνοιακών παροχών του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ, ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν περισσότερες μίας από τις προνοιακές παροχές του προηγούμενου εδαφίου. 

Η καταβολή προσαύξησης πραγματοποιείται κατατακτική καταβολή μηνιαίας προνοιακής παροχής του Δεκεμβρίου 2021.

Ανωτέρω προσαύξηση λαμβάνουν και:

α) οι δικαιούχοι καταβολής των ανωτέρω προνοιακών παροχών δυνάμει υπ’ αρ. 94649/24.11.2021 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (8’ 5481),

β) τα άτομα αναπηρία που θα κριθεί ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής προνοιακής παροχής χρήμα για μήνα Δεκέμβριο 2021, τακτική καταβολή μηνιαίας προνοιακής παροχής του αυτού και

γ) οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων γενικά και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α’ 85).

Αν οι δικαιούχοι ενίσχυσης παρούσας παραγράψου πληρούν και τις προϋποθέσεις για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν ενίσχυση του προηγούμενου άρθρου.2.

Για το μήνα Δεκέμβριο 2021, μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν.1296/1982 (Α’ 128) και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) χορηγούνται προσαύξηση ύψους διακοσίων πενήντα(250,00) ευρώ. 

Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης σύνταξης και του επιδόματος του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ. 

Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους Δεκέμβριο 2021 κατά τακτική καταβολή σύνταξης και του επιδόματος. Αν οι δικαιούχοι ενίσχυσης παρούσας παραγράφου πληρούν και τις προϋποθέσεις για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν ενίσχυση του προηγούμενου άρθρου.3. Αν οι δικαιούχοι προσαύξησης παρ. 1 πληρούν και τις προϋποθέσεις για χορήγηση προσαύξησης παρ. 2, λαμβάνουν προσαύξηση παρ. 1.


epirusblog.gr
5 of 5
Στη Βουλή η τροπολογία για την ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων και ΑμΕΑ
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 8762781432692580033

Τα καλύτερα

item