Άρτα: Ο Δήμος Αρταίων Έκανε Ενέργειες Για Τις Οδούς Λέοντος, Ανδρομάχου Και Δωδώνης, Αλλά…

Η μονοδρόμηση Θέλει… Χρόνο!

Τρεις αποφάσεις και πέντε εγκρίσεις για τις αλλαγές
Τι αναφέρουν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Αναμένεται η τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Από τις 8 Απριλίου 2021, έχει αποσταλεί διαβιβαστικό προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας, προκειμένου να δοθεί έγκριση ώστε να αλλάξει η κυκλοφορία στις οδούς Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης, όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει πάρει την σχετική έγκριση.

Όμως για να φτάσει στο σημείο να αποσταλεί το διαβιβαστικό, είχαν προηγηθεί απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Άρτας, απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Κι ακόμη, είχαν προηγηθεί Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνη γνώμη από την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας, κυκλοφοριακή μελέτη, δημοσιεύσεις κ.λ.π.

Κι όλα αυτά, προκειμένου να γίνει εφικτή η τροποποίηση της κυκλοφορίας σε τρείς δρόμους του Τριγώνου, της νέας γειτονιάς της Άρτας, τις οδούς Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης, αφού διαπιστώθηκε πως δημιουργούνται προβλήματα σε εποχούμενους και διαμένοντες.

Αφορμή για να γίνει γνωστό πως ο Δήμος Αρταίων είναι γνώστης του θέματος, αλλά και έχει κινήσει τις διαδικασίες αποτέλεσε δημοσίευμα της ΗΧΩ, πως η οδός Λέοντος εγκυμονεί κινδύνους για όσους προσπαθούν να κινηθούν προς την οδό Κομμένου.

Πλήν όμως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι τόσες και τέτοιες που απαιτείται χρόνος –και στην προκειμένη περίπτωση κοντεύει 1 χρόνος- από τη στιγμή που θα πάρει απόφαση να κινηθεί ο Δήμος, μέχρι την ώρα που θα πάρει την τελική έγκριση.

Η επιστολή
Με Θέμα: « Αποφάσεις σχετικά με την μονοδρόμηση των οδών Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης» η επιστολή του Δήμου Αρταίων προς την ΗΧΩ την οποία υπογράφει Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης
αναφέρει: «Σχετικά με το άρθρο της εφημερίδα σας, αναφορικά με την παρέμβαση στην οδό Λέοντος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Αρταίων είναι γνώστης του προβλήματος καθώς έχει ήδη προβεί σε όλες στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επίλυσή του.

Επιπλέον, σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας, με ημερολογιακή σειρά τις εξής αποφάσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη διοίκηση προς έγκριση.

-29 Δεκεμβρίου 2020, απόφαση Συμβούλιου Κοινότητας Αρταίων αριθμ. Απόφασης 11/2020, με θέμα Μονοδρόμηση οδών Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης.
-12 Ιανουαρίου 2021, απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αρταίων αρ. Απόφασης 3/2021, θέμα: Μονοδρόμηση οδών Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνη.
-22 Ιανουαρίου 2021, συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. Απόφασης 18/2021 θέμα: Μονοδρόμηση οδών Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης.
-08 Απριλίου 2021, διαβιβαστικό προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτ.Μακεδονίας με αριθ. Πρωτ.6860-8/4/2021 θέμα: Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης για μέτρα ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας για έλεγχο.

Τέλος, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως, μόλις μας αποσταλεί το ΦΕΚ από την Αποκεντρωμένη θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την μονοδρόμηση των οδών.

Οι αποφάσεις
Την 22α Ιανουαρίου 2021 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων που συνήλθε, σε τακτική συνεδρίαση, συζήτησε το 7ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Μονοδρόμηση οδών Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης (αριθμ.3/2021 αποφ. ΕΠΖ)» ενώ ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ. 

Να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί και θετική απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Άρτας.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό πρακτικό, «ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. 

Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την απόφαση ΕΠΖ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την έγκριση της αριθμ. 3/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Β.- Την Μονοδρόμηση της οδού Λέοντος, στη Νότια πλευρά του Δημοτικού Σταδίου (μεταξύ Ο.Τ. 367 και Ο.Τ.366-365), με φορά από την οδό Κομμένου προς την οδό Χυτοπούλου.
1) Μονοδρόμηση της οδού Ανδρομάχου, μεταξύ Ο.Τ. 369-370 και 368 στη συνέχεια της οδού Λέοντος, παρά την Παιδική Χαρά ( Ο.Τ.37Ο), με φορά από την οδό Χυτοπούλου προς την οδό Αφών Καλυβιώτη.
2) Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Δωδώνης μεταξύ των Ο.Τ. 369-370 και 373 με φορά από την οδό Αψών Καλυβιώτη προς την οδό Χυτοπούλου και Μονοδρόμηση του υπόλοιπου τμήματος της οδού Δωδώνης, μεταξύ των Ο.Τ. 364 και 365 με φορά από την οδό Χυτοπούλου προς την οδό Κομμένου.
3) Καθορισμό της οδού Χυτοπούλου, ως οδό προτεραιότητας στην συμβολή της με τις οδούς Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης, με την εφαρμογή κατακόρυφη σήμανσης P-3 (οδός προτεραιότητας) και την εφαρμογή τέσσερα (4) P-2 (ΣΤΟΠ), 2 στη συμβολή της οδού Λέοντος με την οδό Χυτοπούλου και 2 στη συμβολή τμήματος της οδού Δωδώνης με την οδό Χυτοπούλου.

4) Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης :
(Α) Εκατέρωθεν του τμήματος της οδού Δωδώνης στην συμβολή της με την οδό Χυτοπούλου δύο 2 P-2 (ΣΤΟΠ), 2 P-7 (Απαγόρευση Εισόδου σε όλα τα οχήματα) και 1 P-27 (Απαγορεύεται η στροφή αριστερά), στην αριστερή παρειά της οδού Χυτοπούλου πρίν την συμβολή της με την οδό Δωδώνης.
(Β) Στην δεξιά παρειά των οδών Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης πινακίδες Ρ-32 με 30 (Η ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό).
(Γ) Στην συμβολή της οδού Ανδρομάχου με την οδό Αψών Καλυβιώτη την P-2 (ΣΤΟΠ) και την P-7 (Απαγόρευση Εισόδου σε όλα τα οχήματα).
(Δ) Δύο (2) πινακίδες P-2 (ΣΤΟΠ), στην συμβολή της οδού Δωδώνης με την οδό Κομμένου, δύο (2) πινακίδες P-7 (Απαγόρευση Εισόδου σε όλα τα οχήματα) και μία P-28 (Απαγορεύεται η στροφή δεξιά),πριν την συμβολή τους στη δεξιά παρειά της οδού Κομμένου.
(E) Στην συμβολή των οδών Λέοντος και Χυτοπούλου πινακίδα P-7(Απαγόρευση Εισόδου σε όλα τα οχήματα), P-2 (ΣΤΟΠ) και στην δεξιά παρειά της οδού Χυτοπούλου, πριν την συμβολή της με την οδό Λέοντος μία P-28 (Απαγορεύεται η στροφή δεξιά).
(ΣΤ) Στην συμβολή της οδού Χυτοπούλου (πρίν την οδό Ανδρομάχου)/ με την οδό Λέοντος πινακίδα P-27 (Απαγορεύεται η στροφή αριστερά).
(Ζ) Στην είσοδο των οδών Λέοντος Ανδρομάχου και των δύο (2) τμημάτων της οδού Δωδώνης πινακίδες P-23 ή P-24 (Μονόδρομος).

5) Οι προτάσεις μας έρχονται να επιλύσουν τα προβλήματα που εντοπίσθηκαν κυρίως κατά τις ώρες αιχμής προσέλευσης αφενός μικρών παιδιών στην παιδική χαρά, αφετέρου απλών πολιτών, αθλητών και Σωματείων-Συλλόγων στο Δημοτικό Στάδιο, για πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων.
6) Η κατακόρυφη σήμανση θα τοποθετηθεί από τα συνεργεία του Δήμου σε εφαρμογή του αντίστοιχου Διαγράμματος.
7) Η εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν θα επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν επηρεάζει καθόλου τις Υπηρεσίες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 18/2021».

Το διαβιβαστικό
ΘΕΜΑ: Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης για μέτρα ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας.
ΣΧΕΤ.: 1) Αρθρο 52 του ν. 2696/1999.


Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 18/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μονοδρόμηση Δημοτικών οδών Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης», με τα απαραίτητη δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης.


ΣΥΝ/ΝΑ: Η αρ. 18/2021 Α.Δ.Σ.


Ο αριθ. 36718 / 05 -04 -2021 έλεγχος νομιμότητας της Αποκ. Δκσης . 11 αρ. 3 /2021 Απόο.ΕΓΙΟΙΖΩ Η αρ. 114 /2020 Απόφ. Δ.Κ. ΑΡΤΑΙΩΝ. Η Εισήγηση-Τεχνική Έκθεση (Κυκλοφ. Μελέτη) της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών


Το αριθ. 1016/49/1/755 -α./16-12 -2020 έγγραφο της Δνσης Αστυνομίας


Το αρ. 2615/09-02-2021 έγγραφο του Δήμου με Ανακοίνωση Δημάρχου για
Δημοσίευση. Φύλλο Εφημερίδας
Σχέδιο Κυκλοφοριακής Μελέτης (αντίγραφο)

Σχέδιο Κυκλοφοριακής Μελέτης σε ψηφιακή μορφή

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Ο Δήμος Αρταίων Έκανε Ενέργειες Για Τις Οδούς Λέοντος, Ανδρομάχου Και Δωδώνης, Αλλά…
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 5610547858795428929
item