Γιάννενα: Κατασκευή και λειτουργία πίστας Motocross Γιάννενα: Κατασκευή και λειτουργία πίστας Motocross | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Κατασκευή και λειτουργία πίστας Motocross

Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης για δύο επείγοντα θέματα σε συνεδρίαση, που έγινε  δια περιφοράς. 

Συγκεκριμένα οι γνωμοδοτήσεις αφορούν τους φακέλους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων:

Κατασκευή και λειτουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού (Motocross), σε κοινόχρηστο τεμάχιο στην Καστρίτσα Ιωαννίνων. 

Υφιστάμενες υδρομαστεύσεις και υδρογεωτρήσεις στο Πέραμα Ιωαννίνων. 

Τοποθέτηση Προέδρου κ. Β. Γοργόλη

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης τοποθετήθηκε επίσης επί των απόψεων που ανέπτυξαν για τη συνεδρίαση δια περιφοράς περιφερειακοί σύμβουλοι,  αναφέροντας τα εξής:

Κυρίοι Σύμβουλοι  

Της Λαϊκής Συσπείρωσης [Κα Κων/να Ζέκα]  

και Αριστερής Παρέμβαση στην Ήπειρο [Κο Ζώη  Γαλατά]. 

Όπως γνωρίζεται η Δια Περιφοράς συνεδρίαση, ερείδεται στις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και βάση των εκδοθέντων  ΠΝΠ με τίτλο: “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους”.   

Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων, όπως των Περιφερειών των Επιτροπών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες Υγιεινής.  

Την περίοδο αυτή οφείλουμε, στο πλαίσιο της ευελιξίας που μας παρέχει η κείμενη Νομοθεσία, να ασκούμε τις αρμοδιότητές μας με  γνώμονα την κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής μας κοινωνίας, αποφεύγοντας την όποια  επικίνδυνη κατάσταση.  

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι όργανο που διαχρονικά περαιώνει τις υποθέσεις του με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.   

Παρά τις πρόσφατες αλλαγές που προκλήθηκαν στην Σύνθεση της Επιτροπής αυτή ήδη συνεδρίασε 2 φορές σε 8 ημέρες, 1 φορά με τηλεδιάσκεψη  και 1 φορά δια περιφοράς, ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές καταστάσεις και τα θέματα που εκκρεμούν για συζήτηση.  

Επομένως τα όσα [μεταξύ των άλλων] αντίθετα περί ‘’…..«τα νέα ήθη» ο αντιδημοκρατικός κατήφορος της  περιφερειακής αρχής…’’ αναφέρει η Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, παραμένουν Νόμω και Ουσία αβάσιμα και κυρίως ΧΩΡΙΣ κανένα ‘’πραγματικό και ρεαλιστικό’’ έρεισμα. 

Ομοίως τα όσα [μεταξύ των άλλων] αντίθετα περί ‘’….Η περιφερειακή αρχή έχασε ημερομηνίες ή δυσκολεύεται να διεκδικήσει/παλέψει για χρονικές παρατάσεις…’’  αναφέρει ο Σύμβουλος της Αριστερής Παρέμβαση στην Ήπειρο είναι όχι μόνο χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά αποτελούν αόριστες επικλήσεις. 

Η Περιφερειακή Αρχή και η παρούσα Επιτροπή Περιβάλλοντος παρήγαγαν, παράγουν και θα παράγουν έργο για την Ήπειρο,  παρά τις όποιες [δυστυχώς επαναλαμβανόμενες όπως φαίνεται] προσπάθειές σας ‘’…να μην γίνει τίποτα…’’ στο τόπο μας.   

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Κατασκευή και λειτουργία πίστας Motocross
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 3372918096229382913
Σχόλια
item