Άρτα: Προσλήψεις στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτα: Προσλήψεις στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Προσλήψεις στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, τριών ατόμων και συγκεκριμένα: 

Picture

Λόγω εκτάκτων αυξημένων αναγκών στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων είναι απαραίτητη η πρόσληψη τριών ατόμων  με ειδικότητα εργατών καθαριότητας  για την αποκομιδή απορριμμάτων ως πλήρωμα απορριμματοφόρouκαι ενός οδηγού για το απορριμματοφόρο, διότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει επαρκές  προσωπικό αυτών των ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
         
Για την ειδικότητα των Οδηγών:

1) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ κατηγορίας
2) Oµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Ή
οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλος αναγνωρισμένης    κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής

Ή
Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΚΑΙ
3) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.
​Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Προσλήψεις στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 7257111701123373463
Σχόλια
item