Άρτα: Σύστημα ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη προχωρά σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του δήμου (CPV 32441200-8), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.599.844,00 € με ΦΠΑ 24%. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (μεταφορά από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»).

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23/04/2021, ώρα 14:00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Πέμπτη 06/05/2021, ώρα 10:00 πμ.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Σύστημα ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 7149596800668221905
item