Άρτα: Ενεργειακή Αναβάθμιση Στις Κτιριακές Υποδομές Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Στην Άρτα Άρτα: Ενεργειακή Αναβάθμιση Στις Κτιριακές Υποδομές Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Στην Άρτα | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Ενεργειακή Αναβάθμιση Στις Κτιριακές Υποδομές Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Στην Άρτα

 

Τι αναφέρεται στην απόφαση ένταξης με επιλέξιμη δαπάνη τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση στις Κτιριακές Υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, ήταν μία σημαντική ανακοίνωση στη συνέντευξη τύπου του πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη και του Αντιπρύτανη κ. Σταύρου Δ. Νικολόπουλου.

Η Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Κτιριακές Υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 3.500.000,00 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 119.660,00 € και αφορά στον προϋπολογισμό προπαρασκευαστικών ενεργειών – α’ στάδιο.

Η δημόσια δαπάνης της πράξης που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 3.500.000,00 €, εφόσον τα υποέργα προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματός τους.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα υποβάλει πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του σε 6 κτιριακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας που είναι:

1)Φοιτητική Εστία CAMPUS ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ

2) Κτίριο Α ́Φυτικής Παραγωγής
3)Κτίριο Β ́ Φυτικής Παραγωγής,
4)Κτίριο Γ ́ ,
5)Κτίριο Δ ́ (Μουσικών σπουδών),
6) Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής.

Όλα τα κτίρια σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ έχουν κύρια χρήση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους τους χώρους.

Οι προτάσεις αυτές δύναται να κινηθούν στους εξής άξονες:
Θερμομονωτική προστασία των αδιαφανών επιφανειών του κτιριακού κελύφους.
Βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των διαφανών επιφανειών του κτιριακού κελύφους.
Επεμβάσεις στο σύστημα του φωτισμού του κτιρίου.
Ενσωμάτωση συστήματος ΑΠΕ και γεωθερμίας.
Επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης και κλιματισμού των προτεινόμενων κτιρίων.

Οι προτάσεις αυτές δύναται να κινηθούν στους εξής άξονες:
1. Αναβάθμιση του Κτιριακού Περιβλήματος: Η ενεργειακή θωράκιση του κελύφους αποτελεί το πρώτο βήμα εξοικονόμησης, ειδικά σε κτίρια που ο λόγος πλευρικών επιφανειών προς όγκο είναι μεγάλος, όπως στα συγκεκριμένα. 

Στα συγκεκριμένα κτίρια, εξετάζεται η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία (φέροντος οργανισμού και τοιχοποιίας πλήρωσης) στις επιχρισμένες τοιχοποιίες των όψεων των κτιρίων του συγκροτήματος καθώς και η θερμομόνωση κάτω από την στέγη.

Έτσι προτείνεται να θερμομονωθούν τα κτίρια στις επιχρισμένες όψεις τους με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (Σ.Σ.Ε.Θ.) κελύφους κτιρίων (θερμοπρόσοψης), που θα αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες πάχους τουλάχιστον 8cm, με ρητινούχους σοβάδες τσιμεντοειδούς βάσης.

Η εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται ως ένας συνδυασμός θερμομονωτικού υλικού επικολλημένου στην προβλεπόμενη εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας χωρίς κενά και επιχρίσματος που εφαρμόζεται επάνω στην θερμομονωτική στρώση. 

Αποτελείται από κόλλα πρόσφυσης, οπλισμό με πλέγμα, μονωτικό υλικό, επίχρισμα και τελική στρώση χρώματος. Ηθερμομόνωση κάτω από την στέγη θα γίνει με την τοποθέτηση πετροβάμβακα ή εξηλασμένης πολυστερίνης πάνω από ην πλάκα της οροφής. 

Στο κτίριο Α θα εφαρμοστεί υγρομόνωση εσωτερικά της στέγης με συνθετικά υλικά. Από την παραπάνω παρέμβαση η μείωση των θερμικών απωλειών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 20%.

2.Αντικατάσταση κουφωμάτων: Τα κουφώματα του κτιρίου είναι στο σύνολό τους μεταλλικά με πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, κυρίως συρόμενα με διπλό τζάμι με διάκενο 12 mm. Κανένας υαλοπίνακας δεν είναι ενεργειακός, δηλαδή με επίστρωση μεταλλικών οξειδίων. Από την παραπάνω παρέμβαση η μείωση των θερμικών απωλειών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 50%.

3.Επεμβάσεις στο σύστημα φωτισμού: Η σύσταση βελτίωσης της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου, η οποία αφορά στο σύστημα φωτισμού είναι η αντικατάσταση των σωμάτων συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού τύπου Τ8 με φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας LED ίδιας μορφολογίας και χαμηλότερης ονομαστικής ισχύος. Επίσης θα προταθεί και η τοποθέτηση αισθητήρων φυσικού φωτισμού και παρουσίας ατόμων. Από την παραπάνω παρέμβαση η μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 40%.

4. Ενσωμάτωση συστήματος ΑΠΕ -Επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης και κλιματισμού του κτιρίου. Λόγω της ύπαρξης ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας κλειστού βρόγχου για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών αναγκών των κτιρίων. Με την αντικατάσταση του υφιστάμενου
συστήματος λέβητα καυστήρα πετρελαίου από το σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας η εξοικονόμηση ενέργειας προβλέπεται να είναι της τάξης του 60%. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στις στέγες των κτιρίων.

5.Δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας:

α)Αντικατάσταση του υπάρχοντος συμβατικού οχήματος μετακίνησης, με αντίστοιχο ηλεκτρικό.
β) Εγκατάσταση σταθμού ηλεκτρικής φόρτισης

Παραδοτέα πράξης
Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, με σκοπό την
εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Οι εργασίες θα αφορούν στις ακόλουθες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Θα εκπονηθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα. 

Επίσης θα εκπονηθεί και η προμελέτη για την μονάδα ΑΠΕ που θα εγκατασταθεί. Τέλος θα εκπονηθεί και η μελέτη ανάλυσης κόστους – οφέλους στην οποία θα τεκμηριώνεται η επιλογή των παρεμβάσεων.

Ο πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής κατηγορίας Γ σε ψύξη και θέρμανση θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πριν τις παρεμβάσεις και την κατάταξη των συγκεκριμένων κτηρίων στην ανάλογη ενεργειακή κλάση. 

Επίσης θα εκπονηθούν όλες εκείνες οι οριστικές μελέτες μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να εκτελεστεί η Προμήθεια και η εγκατάσταση της μονάδας ΑΠΕ των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα και θα υλοποιηθεί η πράξη Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα.

Με την παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου υποστήριξης της υλοποίησης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Κτιριακές Υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα» θα γίνουν όλες εκείνες οι υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου κατά την εκτέλεση του κυρίου έργου (προμήθεια και
εγκατάσταση Συστήματος ΑΠΕ) και για τη δοκιμαστική λειτουργία των Η/Μ συστημάτων και ΑΠΕ μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της προτεινόμενης πράξης. 

Με την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων θα ολοκληρωθούν οι επιδεικτικές δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των προτεινόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο. 

Ο πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής κατηγορίας Γ σε ψύξη και θέρμανση θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης EX POST μετά τις παρεμβάσεις και την κατάταξη
του συγκεκριμένου κτιρίου στην ανάλογη ενεργειακή κλάση μετά τις πραγματοποιημένες παρεμβάσεις. 

Οι συνολικές παρεμβάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος των κτιρίων από την Κατηγορία Γ στην Κατηγορία Α+, όπως αποτυπώνεται και στα συνημμένα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 06/10/2020.
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.
Η ολοκλήρωση των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών πραγματοποιείται έως 01/09/2021.
Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 06/10/2020.


Πηγή: ixotisartas.gr

epirusblog.gr
5 of 5
 
Άρτα: Ενεργειακή Αναβάθμιση Στις Κτιριακές Υποδομές Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Στην Άρτα
epirusblog.gr
5 of 5
 
Αρτα 3446118876350277962
Σχόλια
item