Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας: Η μοριοδότηση για 96 προσλήψεις – Έως 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας] Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας: Η μοριοδότηση για 96 προσλήψεις – Έως 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας] | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας: Η μοριοδότηση για 96 προσλήψεις – Έως 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Παπαρηγοπούλου 7, Τ.Κ. 54630 – Θεσσαλονίκη (απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού και με την επισήμανση: Αίτηση και δικαιολογητικά για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (προϋπηρεσία/εμπειρία, ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε φορέα πρόνοιας, χρόνος ανεργίας, αριθμός ανήλικων τέκνων υποψηφίου/ας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, μονογονεϊκές οικογένειες, υποψήφιος/α με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%, υποψήφιος/α με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε φορέα πρόνοιας) και ούτω καθεξής.

Επί ισοβαθμίας για υποψηφίους/ες κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, προηγείται ο/η μεγαλύτερος/η στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του/της και αν συμπίπτει και αυτή, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Επί ισοβαθμίας για υποψηφίους/ες κατηγορίας ΥΕ, αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο/η υποψήφιος/α που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
Ειδικότητες
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ65
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ12
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)  5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας οικοδόμων – συντηρητών κτιρίων)  2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  2
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ειδικότητας εργατών)  3
6 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 09/07/2021.

Θα προσληφθούν: ΠΕ Πληροφορικής 1, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2, ΠΕ Γεωλόγων 2 και ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Εργων Υποδομής 1.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β’) και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katrin@crete.gov.gr. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και ορίζεται έως και αύριο Τετάρτη 13.01.2021 και ώρα 14:00.

5 στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021.

Ζητούνται: 2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 2 ΥΕ εργατών Καθαριότητας και 1 ΠΕ Διοικητικού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.

4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών όπου απαιτείται.

5. Βιογραφικό σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΡ (Διαγοριδών 3 – Ρόδος) μέχρι και τις 13/1/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollodopar@gmail.com (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2241026385, εσωτερικό 2).

4 εργάτες στον Δήμο Αριστοτέλη

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη 4 εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail d.argyrou@dimosaristoteli.gr (τηλ. επικοινωνίας: 2372350104).

3 φύλακες στον Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΔΕ Φυλάκων Κτιρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δικαίωμα παράτασης ή ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ή «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ. 26221, Πάτρα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Κοτσάλου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2613610235 ή 291).

epirusblog.gr
5 of 5
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας: Η μοριοδότηση για 96 προσλήψεις – Έως 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 917154433994935617
Σχόλια
item