Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Ανοίγουν κατ’ εξαίρεση 45 θέσεις… άμυνας στον κορωνοϊό – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας] Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Ανοίγουν κατ’ εξαίρεση 45 θέσεις… άμυνας στον κορωνοϊό – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας] | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Ανοίγουν κατ’ εξαίρεση 45 θέσεις… άμυνας στον κορωνοϊό – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η σύμβαση δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια οκτώ μηνών από την 6η/11/2020 – έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων κατεπειγουσών αναγκών).

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. 

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών, σύμφωνα με την παρούσα, ανέρχεται συνολικά στα σαράντα πέντε (45) άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν έως τις 22 Ιανουαρίου τη συν/μη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): Για τις θέσεις που αφορούν στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: tpm2@aitnia.pde.gov.gr. 

Για τις θέσεις που αφορούν στην Εδρα και την Π.Ε. Αχαΐας: p4m@pde.gov.gr. Για τις θέσεις που αφορούν στην Π.Ε. Ηλείας: ddo@ilia.pde.gov.gr.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
ΠΕ Ιατρών Πάτρα1
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πάτρα1
 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Πάτρα1
ΤΕ Πληροφορική Πάτρα1
 ΔΕ Διοικητικού Πάτρα1
ΠΕ Γεωπόνων Πάτρα1
ΠΕ Κτηνιάτρων Πάτρα1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Πάτρα1
ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων Πάτρα1
ΠΕ Ψυχολόγων Πάτρα1
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας/Υγιεινολόγων Πάτρα1
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Πάτρα1
ΔΕ Νοσηλευτών Πάτρα2
ΔΕ Οδηγών Πάτρα2
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Πάτρα1
ΥΕ Κλητήρων Πάτρα1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας  Πάτρα1
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
ΠΕ Ιατρών Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΠΕ Γεωπόνων  Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΠΕ Κτηνιάτρων Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΠΕ Ψυχολόγων Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, και εν ελλείψει ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΤΕ Νοσηλευτών Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας/Υγιεινολόγων Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΔΕ Διοικητικού Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΔΕ Οδηγών Ι.Π. Μεσολογγίου1
ΠΕ Γεωπόνων  Αγρίνιο1
ΤΕ Νοσηλευτών Αγρίνιο1
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας/Υγιεινολόγων Αγρίνιο1
ΔΕ Διοικητικού Αγρίνιο1
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πύργος1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πύργος1
ΤΕ Πληροφορικής Πύργος1
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Πύργος1
ΔΕ Νοσηλευτών Πύργος1
ΔΕ Οδηγών Πύργος1
ΔΕ Διοικητικού Πύργος1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Πύργος1
ΥΕ Φυλάκων Πύργος1
30 θέσεις στον Δήμο Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις είναι: 4 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 7 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού) και 19 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στον Δήμο Θάσου, Τ.Κ. 64004, Θάσος Ν. Καβάλας, υπ’ όψιν κ. Δρακόντου Σωτηρίας (τηλ. επικοινωνίας 25933 50133).

2 γιατροί στον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021. Για την κάλυψη των θέσεων ζητούνται:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Καρδιολογίας,

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (τηλ. επικοινωνίας 210 5277450, 210 5277509, 210 5277480, 210 5277510, 210 5277516).

170 τεχνικοί και εργάτες στον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν εβδοµήντα (170) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορονοϊού Covid-19.

Οι θέσεις είναι: ∆Ε Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 19, ∆Ε Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 15, ∆Ε τεχνιτών Ελαστικών 1, ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας 67, ΤΕ τεχνολόγων πολιτικών Μηχανικών 2, ΤΕ τεχνολόγων μηχανολόγων Μηχανικών 1, ∆Ε τεχνιτών σιδηρουργων 2, ∆Ε τεχνιτών ξυλουργών 3, ∆Ε τεχνιτών οικοδόμων 2, ∆Ε τεχνιτών πλακάδων 3, ∆Ε τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 16, ∆Ε τεχνιτών Υδραυλικών 3, ∆Ε τεχνιτών ηλεκτρολόγων 3, ∆Ε τεχνιτών σοβατζήδων 2, ∆Ε ∆ενδροκηπουρών 2, ∆Ε τεχνιτών ξυλουργών 1, ∆Ε τεχνιτών ελαιοχρωματιστών 1 και ΥΕ εργατών πρασίνου 27.

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr έως σήμερα 19-01-2021, µε θέµα «Αίτηση ΣΟΧ για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

epirusblog.gr
5 of 5
Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Ανοίγουν κατ’ εξαίρεση 45 θέσεις… άμυνας στον κορωνοϊό – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 920954692104749133
Σχόλια
item