Προσλήψεις επικουρικών γιατρών σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας – Η διαδικασία εγγραφής στους καταλόγους και τα 10 δικαιολογητικά Προσλήψεις επικουρικών γιατρών σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας – Η διαδικασία εγγραφής στους καταλόγους και τα 10 δικαιολογητικά | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Προσλήψεις επικουρικών γιατρών σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας – Η διαδικασία εγγραφής στους καταλόγους και τα 10 δικαιολογητικά

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις προσλήψεις επικουρικών ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Η διαδικασία πρόσληψης ιατρών είναι απλή. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρεί κατάλογο αιτούντων ιατρών, ο οποίος επικαιροποιείται καθημερινά. Σε αυτό τον κατάλογο μπορεί να εγγραφεί ανά πάσα στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος ιατρός.

Οσον αφορά στους επικουρικούς ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι αντίστοιχες αιτήσεις υποβάλλονται στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας. 

Γιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φόρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μια υγειονομική περιφέρεια της προτίμησής τους (αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι).

Επισημαίνεται ότι στο ΕΚΑΒ τοποθετούνται ιατροί των ειδικοτήτων: Γενικής Ιατρικής, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Χειρουργικής, Παιδιατρικής, καθώς και οι ιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας που διαθέτουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση είναι:

1. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Ελληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα υποβάλουν φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ενωσης

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα υποβάλουν φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν ή φωτοαντίγραφο μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς ή φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς.

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, όπου αυτό απαιτείται, ή πτυχίου χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ.

3. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας.

4. Αδεια χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρα μας που κατά την ημερομηνία υποβολής της δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

5. Βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ασκούμενη κατά την τελευταία πενταετία ειδικότητα.

6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ι ή ΙΙ για ΕΚΑΒ.

7. Υπεύθυνη Δήλωση προτίμησης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986).

8. Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (Δγ/10424/31-3-93 ΦΕΚ 263Β Υπουργική Απόφαση).

9. Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης ή Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

10. Ιατρική Γνωμάτευση ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

6 θέσεις στον Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι θέσεις είναι: ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων 3, ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Ηλεκτρολογικών Εργασιών 2 και ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία). 3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Πέμπτη 07-01-2021.

4 εργάτες στον Δήμο Καρύστου

Ο Δήμος Καρύστου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρου) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 8η Ιανουαρίου 2021 στα γραφεία του Δήμου Καρύστου. Πληροφορίες κ. Μπαϊρακτάρη Αντωνία, τηλ. 22243-50001.

4 στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αλμωπίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Αλμωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ζητούνται: ΔΕ Υδραυλικών 2 και ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών 2.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, µαζί µε τα απαιτούµενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου deyaalmopias1@gmail.com είτε ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΕΥΑ Αλµωπίας – Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1, Τ.Κ. 58400, Αριδαία (τηλ. επικοινωνίας: 2384024590).

45 φύλακες, αρχαιολόγοι και καθαριστές σε εφορείες αρχαιοτήτων

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 45 εποχικούς υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας22310 47628
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων6
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου (έως 7/1)2695042714
ΠΕ Αρχαιολόγων1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (έως 8/1)23210 21 084
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων3
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (έως 8/1)22210 22503
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων3
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής (έως 8/1)2310 285163
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων4
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (έως 8/1)28410 22462
ΤΕ Λογιστικού1
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας1
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (έως 11/1)27230 22898
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων2
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (έως 11/1)2510 222246
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων5
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας1
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων (έως 11/1)210 3254129
ΤΕ Λογιστικού1
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων2
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (έως 13/1)210 3250148
ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων1
ΔΕ Εργατοτεχνίτης1
ΠΕ Αρχαιολόγων3
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών1
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών2


epirusblog.gr
5 of 5
Προσλήψεις επικουρικών γιατρών σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας – Η διαδικασία εγγραφής στους καταλόγους και τα 10 δικαιολογητικά
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 7129835670085987869
Σχόλια
item