Θεσπρωτία: Προσλήψεις 6 συμβασιούχων στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας Θεσπρωτία: Προσλήψεις 6 συμβασιούχων στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Προσλήψεις 6 συμβασιούχων στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών στερέωσης Κάστρου Κιάφας Σουλίου για χρονικό διάστημα έως την 31.12.2020 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης – παράτασης, και σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 68 Α – 46 100 Ηγουμενίτσα, υπόψη κ. Γ. Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2665029177/78)

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 68 Α – 46 100 Ηγουμενίτσα, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ. 2665029177/78).

Η υποβολή γίνεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.

(http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 16./10/2020 έως 23./10/2020).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Προσλήψεις 6 συμβασιούχων στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 6403884390006398412
Σχόλια
item