Στις ενισχύσεις των 200 εκατ. ευρώ και οι αυτοαπασχολούμενοι της Αττικής

Οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν απασχολούν προσωπικό θα μπορούν να συμπεριληφθούν στους ωφελούμενους από το πρόγραμμα ενισχύσεων- και ουχί δανείων- ύψους 200 εκατ. ευρώ που «τρέχει» η Περιφέρεια Αττικής.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση στο σχετικό αίτημα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που υποστηριζει πως «πλέον ανοίγονται νέοι δρόμοι για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα απευθύνονται ειδικά στους αυτοαπασχολούμενους για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας στις νέες διαμορφούμενες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες, για την προσαρμογή στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Π.Σ.Ε.Ε.)».

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνεται το υψηλό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων όπως αποτυπώνεται στο τηλεφωνικό κέντρο του φορέα διαχείρισης και στο email attica-covid@elanet.gr το οποίο δέχεται ημερησίως περισσότερα από 300 μηνύματα.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 5.000 – 50.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.ependyseis.gr/mis, του ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) έχει καταληκτική ημερομηνία τις 20 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000 ευρώ και μέγιστο 50.000 ευρώ. Οι αιτήσεις έχουν ηδη ξεκινήσει και η αυλαία πέφτει στις 6 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι μεταξύ άλλων:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση

5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους

6. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. 

Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 και σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

epirusblog.gr
5 of 5
Στις ενισχύσεις των 200 εκατ. ευρώ και οι αυτοαπασχολούμενοι της Αττικής
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 1770150994732783137
item