Χωρίς δίκη πάνω από 40.000 εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη Χωρίς δίκη πάνω από 40.000 εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Χωρίς δίκη πάνω από 40.000 εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη

Χωρίς δίκη πάνω από 40.000 εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη
Την κάμψη της υποχρεωτικής προφορικότητας της εκδίκασης, δηλαδή, με ακροατήριο και την καθιέρωση της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας εμμάρτυρης απόδειξης, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις εκκρεμείς υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη, 40.000 εκ των οποίων έχουν λάβει δικάσιμο μετά το 2021 και έως το 2027!
Ειδικότερα, όπως τονίζεται στο επίμαχο νομοσχέδιο, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, κατά τη νέα δικάσιμο, η οποία θα ορίζεται μετά την υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από πλευράς τον δανειολήπτη, δεν θα εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση θα συζητείται χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.
Το ενδεχόμενο αναβολής της συζήτησης δεν υφίσταται, ενώ η οριστική απόφαση θα εκδίδεται, με βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας. «Εάν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας ο ειρηνοδίκης κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, διατάσσει με διάταξη, που κοινοποιείται στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα και επέχει θέση κλήτευσης, την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από 15 ημέρες και όχι μεγαλύτερο από 60 ημέρες από τη δημοσίευση της διάταξης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, με την προτεινόμενη διάταξη αίρεται μία εν τοις πράγμασι διαμορφωθείσα μακροχρόνια εκκρεμότητα, εξαιτίας της οποίας οι μεν, καλόπιστοι δανειολήπτες τελούν υπό καθεστώς επαχθούς ιδιότυπης ομηρίας, οι δε, στρατηγικοί κακοπληρωτές τελούν υπό καθεστώς μη ανεκτής από την έννομη τάξη οιονεί προστασίας. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα σημαντικό μέρος των υποθέσεων του Κατσέλη, που εισάγονται στο ακροατήριο και ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 25%, δεν συζητείται είτε λόγω ματαίωσης είτε λόγω παραίτησης από το δικόγραφο.
Οι ημερομηνίες – κλειδιά
Όσον αφορά στις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού, αυτές κατατίθενται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με τον οφειλέτη να συναινεί, ταυτόχρονα και στην άρση του φορολογικού του απορρήτου έναντι των πιστωτών. Οι σχετικές προθεσμίες έχουν ως εξής:
α) Από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 15 του ίδιου μήνα για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.
β) Από τις αρχές Οκτωβρίου έως και τα τέλη Νοεμβρίου για αιτήσεις από 1η Γενάρη του 2015 έως και τέλη Ιούνη του 2015.
γ) Από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 15 Δεκεμβρίου του 2020 για αιτήσεις από 1η Ιουλίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015.
δ) Από την 1η.10.2020 έως και την 31η.12.2020, προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1η.1.2016 έως και 30.6.2016.
ε) Από την 1η.10.2020 έως και την 15η.1.2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1η.7.2016 έως και 31.12.2016.
στ) Από την 1η.10.2020 έως και την 31η.1.2021 για αιτήσεις από 1η.1.2017 έως και 30.6.2017.
ζ) Από την 1η .10.2020 έως και την 15η.02.2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1η.7.2017 έως και 31.12.2017.
η) Από την 1η.10.2020 έως και την 1η .03.2021 για αιτήσεις από 1ης.1.2018 έως και 30.6.2018.
θ) Από την 1η.10.2020 έως και την 15η.03.2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1η.7.2018 έως και 31.12.2018.
ι) Από την 1η.10.2020 έως και την 31η.03.2021 για αιτήσεις από 1η.1.2019 και μετά.
κ) Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νομοσχεδίου σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η.10.2020 έως και την 31η.7.2021. 
Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σ/ν και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από την 15η.6.2021.
«Η προτεινόμενη παρέμβαση κρίνεται ως απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι, παρά τις προσπάθειες, που καταβλήθηκαν έως σήμερα, διαπιστώνεται ότι εκκρεμούν προσδιορισμένες σε δικασίμους μετά την 1η.1.2021 περισσότερες από 40.000 αιτήσεις του Νόμου Κατσέλη, με τη συζήτησή τους να έχει προσδιορισθεί σε πολλές περιπτώσεις σε απώτατο χρόνο, που φθάνει ακόμη και μετά από το έτος 2027», επισημαίνει το αρμόδιο Υπουργείο στην αιτιολογική έκθεση και συνεχίζει: «Ενόψει του ότι πολλές από τις εκκρεμείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί ήδη προ του έτους 2015, είναι προφανές, ότι η διάρκεια της δίκης υπερβαίνει κατά πολύ τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, κατά τρόπο, που εκθέτει την Ελληνική Πολιτεία».
epirusblog.gr
5 of 5
Χωρίς δίκη πάνω από 40.000 εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 6587950592281789794
Σχόλια
item