Θεσπρωτία: Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται το κολύμπι στην Θεσπρωτία-Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών Θεσπρωτία: Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται το κολύμπι στην Θεσπρωτία-Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται το κολύμπι στην Θεσπρωτία-Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών

Θεσπρωτία: Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται το κολύμπι στην Θεσπρωτία-Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών
«Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών κολύμβησης ακτών Π.Ε Θεσπρωτίας για το έτος 2020»
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπ΄οψη:
1.Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ.Α « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.Τις Διατάξεις του Π.Δ 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας
Ηπείρου»
3.Την αριθ πρωτ 101094/8806/25-09-2014(ΦΕΚ 2711/Τβ/10-10-2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου»
4.Τον Ν. 2520/40 και το Π.Δ 106/2014 περί οργανισμού  του Υπουργείου Υγείας
& Πρόνοιας
  1. Την 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86)ΚΥΑ (απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών
νερών)σε εναρμόνιση 0δηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  1. Την Ε1β/221/65/ Υ. Δ « Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
  1. Την με αριθ Η.Π 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ’Περί ποιότητας και μέτρων
διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και
την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ»του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.
  1. Το αριθ πρωτ Δ1δ/ΓΠ.οικ/31586/21-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με
Θέμα«Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων
χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης  θερινής περιόδου 2020 ».
9.Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και
χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
10.Τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων των καθορισμένων σημείων ακτών
Κολύμβησης που έγιναν στην διάρκεια της θερινής περιόδου 2019 και αρχές
θερινής περιόδου 2020 από την Δ/νσηΥγείας  -Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου σε
συνεργασία με την Χημική  Υπηρεσία   Ιωαννίνων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Χαρακτηρίζουμε:
  1. Τα θαλασσινά νερά των ακτών κολύμβησης Π.Ε Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα της Δ.Κ Ηγουμενίτσας – Τ.Κ Πλαταριάς – Δ.Κ Πέρδικας – Τ.Κ Συβότων – Τ.Κ Σαγιάδας , κατάλληλα για κολύμβηση
  2. Τα θαλασσινά νερά
– Των λιμένων και μόνιμων αγκυροβολίων
– Των εκβολών του ποταμού Καλαμά 100 μ. εκατέρωθεν
– Της θαλάσσιας περιοχής ,βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλπο
Πλαταριάς και 200 μ εκατέρωθεν ακατάλληλα για κολύμβηση.
Η Λιμενική αρχή στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την επίβλεψη της τοποθέτησης των απαγορευτικών πινακίδων από τους ΟΤΑ.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται το κολύμπι στην Θεσπρωτία-Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 599370817793140116
Σχόλια
item