Χωρίς επίσκεψη στην Εφορία και μέσα σε 3 ημέρες θα γίνονται οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων Χωρίς επίσκεψη στην Εφορία και μέσα σε 3 ημέρες θα γίνονται οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Χωρίς επίσκεψη στην Εφορία και μέσα σε 3 ημέρες θα γίνονται οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων

Χωρίς επίσκεψη στην Εφορία και μέσα σε 3 ημέρες θα γίνονται οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων
Χωρίς την υποχρέωση μετάβασης στην Εφορία και μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα θα μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν οι φορολογούμενοι τις υποθέσεις τους που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές.
Εντός των επομένων ημερών, τίθεται σε ισχύ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) νέα διαδικασία που προβλέπει την υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων είτε μέσω Ταχυδρομείου είτε μέσω e-mail και την εκκαθάρισή τους εντός τριών εργασίμων ημερών. 
Η διαδικασία αυτή θα είναι μεταβατική και θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η υποβολή όλων αυτών των δηλώσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, από τους συμβολαιογράφους, μέσω μιας νέας εφαρμογής που θα λειτουργεί στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.
Με απόφαση που υπέγραψε ήδη ο Διοικητής της Α,Α.Δ.Ε. Γιώργος Πιτσιλής και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πιθανότατα από την 1η Ιουλίου προβλέπεται ότι:
α) Οι κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών καθώς επίσης και οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εξόφλησης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για κάθε άλλου είδους πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που απαιτούνται για την διεκπεραίωση υποθέσεων φορολογίας ακινήτων θα είναι δυνατό να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου (με τη διαδικασία των "συστημένων"), courier ή e-mail, καθώς και να κατατίθενται στο πρωτόκολλο των αρμοδίων Δ.Ο.Υ..
β) Για την υποβολή των αιτήσεων, θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης του gov.gr.
γ) Σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής δήλωσης ή αίτησης, θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα (auto-reply), το οποίο θα αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής της δήλωσης ή αίτησης. Σε περίπτωση αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή courier, αποδεικτικό παραλαβής θα αποτελεί το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστολής από το ταχυδρομείο ή την εταιρεία courier.
δ) Εφόσον ο φάκελος της δήλωσης ή της αίτησης και των δικαιολογητικών που πρέπει να τη συνοδεύουν είναι πλήρης, η απαιτούμενη εκκαθάριση-επεξεργασία θα διεκπεραιώνεται υποχρεωτικά εντός τριών εργασίμων ημερών.
ε) Με την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης, ο πολίτης θα ενημερώνεται με μήνυμα στο TAXISnet, όπου θα αναρτάται και το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης ή του πιστοποιητικού, που θα έχει ζητήσει.
στ) Δεν θα χρειάζεται καμία επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. για τη διεκπεραίωση της δήλωσης ή της αίτησης.
ζ) Εντός 60 ημερών από τη διεκπεραίωση κάθε δήλωσης, θα γίνεται επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου με την κείμενη νομοθεσία. Εφόσον διαπιστώνονται σφάλματα, θα αποστέλλεται πρόσκληση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. 
Αν ο πολίτης δεν ανταποκριθεί εντός των προθεσμιών, θα εκδίδεται εντολή ελέγχου, ο οποίος και θα διενεργείται υποχρεωτικά.
Η παραπάνω διαδικασία θα ισχύσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Από την 1η-1-2021 θα τεθεί σε ισχύ, διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής όλων των δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς και των δηλώσεων φορολογίας δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών. 
Βάσει της διαδικασίας αυτής, κάθε δήλωση των παραπάνω κατηγοριών θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται στο σύστημα TAXISnet από τον συμβολαιογράφο, ενώ η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα.
Σε κάθε περίπτωση, μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο που θα διενεργείται από το σύστημα στην υποβληθείσα δήλωση, θα βεβαιώνεται τυχόν προκύπτων φόρος και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) για την καταβολή του.
Εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου, ο υπόχρεος σε φόρο-αγοραστής θα πρέπει να καταβάλλει την φορολογική οφειλή εφάπαξ με τη χρήση της Τ.Ο.:
- είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που υπάρχει στο σύστημα TAXISnet
- είτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ.
- είτε μέσω e-banking.
Η εξόφληση του τυχόν βεβαιωθέντος φόρου θα εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.
Εφόσον πρόκειται για δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά ακινήτου ή και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τυχόν φόρος που θα έχει προκύψει από την εκκαθάριση της ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωσης θα λαμβάνει Τ.Ο., με βάση την οποία ο υπόχρεος θα μπορεί να εξοφλήσει το σχετικό ποσό (μέσω καρτών ή τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ. ή e-banking) είτε εφάπαξ, είτε σε 12 διμηνιαίες δόσεις κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας.
epirusblog.gr
5 of 5
Χωρίς επίσκεψη στην Εφορία και μέσα σε 3 ημέρες θα γίνονται οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 8417720385413697382
Σχόλια
item