Πρέβεζα: Απαγορεύεται η χρήση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας- Πρέβεζα: Απαγορεύεται η χρήση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας- | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Απαγορεύεται η χρήση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας-

Πρέβεζα: Απαγορεύεται η χρήση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας-
Η απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας με τα μέτρα σε υπηρεσίες και δημοτικούς χώρους για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2012 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 185, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 208, του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)
3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.3.2020) αναφορικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
4. Την εξαιρετικά και επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσης του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ1. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν σε πλήρες ωράριο και θα παρέχουν πληροφορίες τηλεφωνικά. Οι ώρες εισόδου – προσέλευσης του κοινού σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας, εκτός του ΚΕΠ, περιορίζονται στο χρονικό διάστημα από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ..
2. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για την ημέρα παραλαβής του πιστοποιητικού ή εγγράφου, που έχουν αιτηθεί, και θα προσέρχονται με την ταυτότητά τους σε συγκεκριμένη ώρα για την παραλαβή του, με στόχο τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας και ταυτόχρονης αναμονής πολιτών στους χώρους του Δημαρχείου, των Κοινοτικών καταστημάτων, διαφόρων υπηρεσιών
3. Οι πληρωμές προς το Δήμο θα πραγματοποιούνται μέσω τραπέζης ή ηλεκτρονικά.
4. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων να φροντίζουν για την ανάθεση εργασιών - καθηκόντων στους υφισταμένους τους, των οποίων οι οργανικές μονάδες δεν λειτουργούν προσωρινά ή λειτουργούν μερικώς, ακόμα και αν αυτά δεν συνάδουν με τον κλάδο/ειδικότητά τους.
5. Τα ΚΕΠ θα λειτουργούν κατά τις ώρες 7:30 με 15:00 και θα δέχονται πολίτες μόνο κατόπιν ραντεβού.
6. Αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Πρέβεζας και των φορέων του.
7. Αναστέλλονται όλες οι παραχωρήσεις των χώρων του Δήμου για εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις.
8. Απαγορεύεται η χρήση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας
9. Οι πολίτες θα ενημερώνονται μέσω συνεχών αναρτήσεων με δελτία τύπου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.
Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι 10.4.2020
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Νικόλαος Γεωργάκος
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Απαγορεύεται η χρήση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας-
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 920298471759946037
Σχόλια
item