Θεσπρωτία: Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτία: Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Φιλιατών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Φιλιατών

Θεσπρωτία: Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Φιλιατών
Ο Δήμαρχος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο(12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 
Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του Ν.3584/2007.
4.Βεβαίωση ανεργίας
5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Φιλιατών.
6.Πιστοποιητικό γεννήσεως
7.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Φιλιατών
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 4849498298301417966
Σχόλια
item