Εφορία: Ποιες οφειλές θα ρυθμίζονται σε 48 δόσεις και πόσο θα είναι η μηνιαία πληρωμή Εφορία: Ποιες οφειλές θα ρυθμίζονται σε 48 δόσεις και πόσο θα είναι η μηνιαία πληρωμή | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Εφορία: Ποιες οφειλές θα ρυθμίζονται σε 48 δόσεις και πόσο θα είναι η μηνιαία πληρωμή

Εφορία: Ποιες οφειλές θα ρυθμίζονται σε 48 δόσεις και πόσο θα είναι η μηνιαία πληρωμή
Σε 24 έως 48 μηνιαίες δόσεις θα μπορούν να ρυθμίζονται από την 1η-1-2020 όλα τα χρέη από πρόστιμα της τροχαίας, του δήμου ή της πολεοδομίας τα οποία μεταφέρονται και βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ., όλα τα πρόστιμα που επιβάλλονται μετά από φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους καθώς επίσης και όλες οι οφειλές από φόρους κληρονομιάς.
Τη δυνατότητα αυτή θα παρέχει η νέα "πάγια ρύθμιση" οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από το νέο έτος. Στη ρύθμιση αυτή θα μπορούν να υπαχθούν ακόμη και χρέη των παραπάνω περιπτώσεων που ήδη έχουν βεβαιωθεί αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα αρρύθμιστα.
Και βέβαια μέχρι και σε 24 δόσεις θα μπορούν να ρυθμίζονται όλες οι τακτικές οφειλές προς το Δημόσιο.
Για τις τακτικές οφειλές η ρύθμιση θα γίνεται σε έως 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
Για τις έκτακτες οφειλές, η ρύθμιση θα γίνεται σε έως 48 δόσεις, με τον αριθμό δόσεων και ύψος κάθε μιας να καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 43 του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νομοσχεδίου, από την 1η-1-2020 και μετά οι οφειλές που προέρχονται από έκτακτες αιτίες, έχουν ήδη βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία, αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία ήταν σε ισχύ την 1η-11-2019 καθώς επίσης και οι προερχόμενες από έκτακτες αιτίες οφειλές οι οποίες βεβαιώνονται στο εξής στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών, πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις.
Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30 ευρώ. Ο ακριβής αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση, λαμβανομένων υπ’ όψιν εισοδηματικών κριτηρίων. Ειδικότερα: 
1) Για οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με βάση το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής και με βάση: 
-είτε το μέσο όρο του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
-είτε το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. 
Το ποσό εισοδήματος που θα λαμβάνεται υπόψη (ο μέσος όρος της τελευταίας τριετίας ή το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου έτους) θα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Για το τμήμα του εισοδήματος:
α) από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%,
β) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%,
γ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%,
δ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%,
ε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%,
στ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%,
ζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%,
η) πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%. 
Κάθε ένας από τους ανωτέρω συντελεστές θα μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, κατά μία (1) εκατοστιαία μονάδα για ένα (1) τέκνο, κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες για δύο (2) τέκνα και κατά τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες για τρία (3) τέκνα και άνω. 
Το ποσό που θα προκύπτει από τους υπολογισμούς βάσει της παραπάνω κλίμακας συντελεστών (το άθροισμα των γινομένων των τμημάτων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές) θα ανάγεται σε μηνιαία βάση, κατόπιν διαίρεσής του με το 12. 
Στη συνέχεια το συνολικό ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής θα διαιρείται με το ποσό που θα έχει προκύψει από την αναγωγή σε μηνιαία βάση. 
Ο αριθμός των δόσεων θα προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της τελευταίας αυτής διαίρεσης, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, το οποίο ανέρχεται σε 30 ευρώ. 
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής, θα χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης.
2) Για οφειλέτες που είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με βάση
-το μέσο όρο των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων των τριών τελευταίων πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών ετών για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή
-τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα. 
Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων της τελευταίας τριετίας και των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους θα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Για ποσό εσόδων:
α) από 0,01 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ με συντελεστή 5%,
β) από 1.000.000,01 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ με συντελεστή 7%,
γ) από 1.500.000,01 ευρώ και άνω με συντελεστή 10%. 
Το ποσό που θα προκύπτει από τους υπολογισμούς βάσει της παραπάνω κλίμακας συντελεστών θα ανάγεται σε μηνιαία βάση, κατόπιν διαίρεσής του με το 12. 
Στη συνέχεια το συνολικό ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής θα διαιρείται με το ποσό που θα έχει προκύψει από την αναγωγή σε μηνιαία βάση. Ο αριθμός των δόσεων θα προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της τελευταίας αυτής διαίρεσης, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, το οποίο ανέρχεται σε 30 ευρώ. 
Σε περίπτωση που για όλα τα φορολογικά έτη με βάση τα οποία καθορίζεται η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, θα χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης. 
Προκειμένου να καθοριστούν ο αριθμός και τα ποσά των μηνιαίων δόσεων που δικαιούται κάθε οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο για να ρυθμίσει κάποιο έκτακτο χρέος του θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό δηλωθέν εισόδημά του. 
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού θα αθροίζονται όλα τα δηλωθέντα ποσά εισοδημάτων που έχουν επιβαρυνθεί με φόρο εισοδήματος ή έχουν απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος ή έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς, ακόμη κι αυτά που απαλλάχθηκαν ή εξαιρέθηκαν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 
Εναλλακτικά, για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων και του ύψους κάθε μηνιαίας δόσης, σε περίπτωση αίτησης για ρύθμιση εκτάκτου χρέους, θα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα αν αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό. 
Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που θα καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος των 24, υπό τον περιορισμό ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ. Ο οφειλέτης θα μπορεί πάντως να επιλέξει δόσεις λιγότερες των 24.
Το money-money.gr παραθέτει αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που δείχνουν σε πόσες μηνιαίες δόσεις μπορούν να ρυθμίζονται οι έκτακτες οφειλές που βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ, και τα Τελωνεία, καθώς επίσης και τις ποσά δόσεων θα καλείται να πληρώνει κάθε οφειλέτης ανάλογα με το εισόδημά του και το ύψος του χρέους του. 

ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ
1.000 ΕΥΡΩ2.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝ
1.00030,33341,6748
2.00030,33341,6748
3.00030,33341,6748
4.00030,33341,6748
5.00030,33341,6748
6.00030,33341,6748
7.00030,33341,6748
8.00030,33341,6748
9.00030,33341,6748
10.00033,333041,6748
11.00036,672741,6748
12.000402541,6748
13.00041,672443,4846
14.00041,672447,6242
15.00041,67245040
16.00041,672455,5636
17.00041,672460,6133
18.00041,672466,6730
19.00041,672471,4328
20.00041,672476,9226
22.00041,672483,3324
24.00041,672483,3324
26.00041,672483,3324
28.00041,672483,3324
30.00041,672483,3324
35.00041,672483,3324
40.00041,672483,3324
45.00041,672483,3324
50.00041,672483,3324
100.00041,672483,3324
200.00041,672483,3324
500.00041,672483,3324
1.000.00041,672483,3324
     
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ
5.000 ΕΥΡΩ10.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝ
1.000104,1748208,3348
2.000104,1748208,3348
3.000104,1748208,3348
4.000104,1748208,3348
5.000104,1748208,3348
6.000104,1748208,3348
7.000104,1748208,3348
8.000104,1748208,3348
9.000104,1748208,3348
10.000104,1748208,3348
11.000104,1748208,3348
12.000104,1748208,3348
13.000104,1748208,3348
14.000104,1748208,3348
15.000104,1748208,3348
16.000104,1748208,3348
17.000104,1748208,3348
18.000104,1748208,3348
19.000104,1748208,3348
20.000104,1748208,3348
22.000104,1748208,3348
24.000104,1748208,3348
26.000119,0542208,3348
28.000135,1437208,3348
30.000151,5233208,3348
35.00020025208,3348
40.000208,332425040
45.000208,3324303,0333
50.000208,3324357,1428
100.000208,3324416,6724
200.000208,3324416,6724
500.000208,3324416,6724
1.000.000208,3324416,6724
 ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ
1.000 ΕΥΡΩ2.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝ
1.00030,303341,6748
2.00030,303341,6748
3.00030,303341,6748
4.00030,303341,6748
5.00030,303341,6748
6.00030,303341,6748
7.00030,303341,6748
8.00030,303341,6748
9.00030,303341,6748
10.00030,303341,6748
11.00030,303341,6748
12.00030,303341,6748
13.00032,263141,6748
14.00034,482941,6748
15.00037,042741,6748
16.00041,672441,6748
17.00041,672446,5143
18.00041,672450,0040
19.00041,672455,5636
20.00041,672458,8234
22.00041,672471,4328
24.00041,672483,3324
26.00041,672483,3324
28.00041,672483,3324
30.00041,672483,3324
35.00041,672483,3324
40.00041,672483,3324
45.00041,672483,3324
50.00041,672483,3324
100.00041,672483,3324
200.00041,672483,3324
500.00041,672483,3324
1.000.00041,672483,3324
     
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ
5.000 ΕΥΡΩ10.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝ
1.000104,1748208,3348
2.000104,1748208,3348
3.000104,1748208,3348
4.000104,1748208,3348
5.000104,1748208,3348
6.000104,1748208,3348
7.000104,1748208,3348
8.000104,1748208,3348
9.000104,1748208,3348
10.000104,1748208,3348
11.000104,1748208,3348
12.000104,1748208,3348
13.000104,1748208,3348
14.000104,1748208,3348
15.000104,1748208,3348
16.000104,1748208,3348
17.000104,1748208,3348
18.000104,1748208,3348
19.000104,1748208,3348
20.000104,1748208,3348
22.000104,1748208,3348
24.000104,1748208,3348
26.000104,1748208,3348
28.000111,1145208,3348
30.000125,0040208,3348
35.000172,4129208,3348
40.000208,3324217,3946
45.000208,3324263,1638
50.000208,3324312,5032
100.000208,3324416,6724
200.000208,3324416,6724
500.000208,3324416,6724
1.000.000208,3324416,6724
ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ
1.000 ΕΥΡΩ2.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝ
1.00030,303341,6748
2.00030,303341,6748
3.00030,303341,6748
4.00030,303341,6748
5.00030,303341,6748
6.00030,303341,6748
7.00030,303341,6748
8.00030,303341,6748
9.00030,303341,6748
10.00030,303341,6748
11.00030,303341,6748
12.00030,303341,6748
13.00030,303341,6748
14.00030,303341,6748
15.00030,303341,6748
16.00030,303341,6748
17.00032,263141,6748
18.00035,712841,6748
19.00038,462641,6748
20.00041,672441,6748
22.00041,672452,6338
24.00041,672462,5032
26.00041,672474,0727
28.00041,672483,3324
30.00041,672483,3324
35.00041,672483,3324
40.00041,672483,3324
45.00041,672483,3324
50.00041,672483,3324
100.00041,672483,3324
200.00041,672483,3324
500.00041,672483,3324
1.000.00041,672483,3324
     
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ
5.000 ΕΥΡΩ10.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝΔΟΣΗΣΔΟΣΕΩΝ
1.000104,1748208,3348
2.000104,1748208,3348
3.000104,1748208,3348
4.000104,1748208,3348
5.000104,1748208,3348
6.000104,1748208,3348
7.000104,1748208,3348
8.000104,1748208,3348
9.000104,1748208,3348
10.000104,1748208,3348
11.000104,1748208,3348
12.000104,1748208,3348
13.000104,1748208,3348
14.000104,1748208,3348
15.000104,1748208,3348
16.000104,1748208,3348
17.000104,1748208,3348
18.000104,1748208,3348
19.000104,1748208,3348
20.000104,1748208,3348
22.000104,1748208,3348
24.000104,1748208,3348
26.000104,1748208,3348
28.000104,1748208,3348
30.000104,1748208,3348
35.000142,8635208,3348
40.000185,1927208,3348
45.000208,3324227,2744
50.000208,3324263,1638
100.000208,3324416,6724
200.000208,3324416,6724
500.000208,3324416,6724
1.000.000208,3324416,6724

epirusblog.gr
5 of 5
Εφορία: Ποιες οφειλές θα ρυθμίζονται σε 48 δόσεις και πόσο θα είναι η μηνιαία πληρωμή
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 2381824325248576139
Σχόλια
item