Θεσπρωτία: 158.000€ για την αποκατάσταση της οδού Παύλου Μελά. Στις 05.02 ο διαγωνισμός Θεσπρωτία: 158.000€ για την αποκατάσταση της οδού Παύλου Μελά. Στις 05.02 ο διαγωνισμός | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: 158.000€ για την αποκατάσταση της οδού Παύλου Μελά. Στις 05.02 ο διαγωνισμός

Θεσπρωτία: 158.000€ για την αποκατάσταση της οδού Παύλου Μελά. Στις 05.02 ο διαγωνισμός
Ο Δήμαρχος Σουλίου διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ», (σχετική η με αριθμό 29/2019 μελέτη της ΔΤΥΔΣ). 
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και είναι προϋπολογισμού 157.900,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Σύμφωνα με την μελέτη, Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντιστήριξης τμήματος της οδού Παύλου Μελά στην Παραμυθιά. Το ποσό του προϋπολογισμού του έργου με ΦΠΑ είναι 157.900,00€.
Κωδικός CPV: [45233120-6]-Έργα Οδοποιίας)
Σύστημα δημοπράτησης: Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dimossouliou.gov.gr
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/01/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/01/2020
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019 (Α΄ 112) “Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)‘’για
– Α2 τάξης και άνω στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και
– Α1 τάξης και άνω στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Ή
– Α1 τάξης και άνω στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ενώσεις δύο (2) τουλάχιστον οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 3β) του Ν. 4412/2016.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019 (Α΄ 112) όπως ισχύει ανά κατηγορία και τάξη αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/01/2020, ημέρα Τετάρτη ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 5/02/2020 και ώρα 10:00π.μ..
Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι [6] μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Χρηματοδότηση: Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του έτους 2019 του Δήμου Σουλίου σε βάρος του Κ.Α 30-7323.109 και χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 830 ΗΠΕΙΡΟΥ [ΚΑ 2018ΕΠ83000002]. – Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.547,00 ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Σουλίου. 
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών και 30 ημερών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 29/08/2020.
Άλλες πληροφορίες :Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2666360133, fax επικοινωνίας: 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κολιούση Χριστίνα.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα αρχεία για τον διαγωνισμό από εδώ

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: 158.000€ για την αποκατάσταση της οδού Παύλου Μελά. Στις 05.02 ο διαγωνισμός
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3930277059810999823
Σχόλια
item