Θεσπρωτία: Μία πρόσληψη μουσικού στο Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτία: Μία πρόσληψη μουσικού στο Δήμο Φιλιατών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Μία πρόσληψη μουσικού στο Δήμο Φιλιατών

Θεσπρωτία: Μία πρόσληψη μουσικού στο Δήμο Φιλιατών
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Φιλιατών.

Ειδικότερα:

1) Μια (1) θέση ΤΕ – Μουσικού Καθηγητή Βιολιού

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με τα συνημμένα σε αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στο γραφείο του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών - Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.» που εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες – Θεσπρωτίας, τηλέφωνα επικοινωνίας: 26643 60116-122, καθημερινά από 9:00 έως 13:00. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε µία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού Θεσπρωτίας, και συγκεκριμένα από 16-11-2019 έως και 25-11-2019.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού η οποία θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, στην έδρα του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Φιλιάτες Τ.Κ. 46300, στις 03-12-2019 (την 6η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία ενώπιον αυτής κατά τον προσφορότερο τρόπο.

Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιατών, όπου εδρεύει του Νομικό Πρόσωπο Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου, η δε ισχύς του είναι για ένα (1) έτος.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης υπάρχει αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φιλιατών (Δημαρχείο Φιλιατών) καθώς και ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φιλιατών- wwwfiliates.gr και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΚΟΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Μία πρόσληψη μουσικού στο Δήμο Φιλιατών
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 283780437761211943
Σχόλια
item