Πρέβεζα: Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ένας θεσμός που δεν θα λειτουργήσει ! Πρέβεζα: Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ένας θεσμός που δεν θα λειτουργήσει ! | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ένας θεσμός που δεν θα λειτουργήσει !

Πρέβεζα: Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ένας θεσμός που δεν θα λειτουργήσει !
Αφού καλύφθηκε η μία εκ των θέσεων, γενικού γραμματέα του Δήμου, με τον κ.Αντώνη Μπέζα, τώρα στο προσκήνιο έρχεται η θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ένας θεσμός που δεν ευδοκίμησε γενικότερα, ούτε στην προηγούμενη δημοτική αρχή και όπως φαίνεται δεν θα λειτουργήσει και στην παρούσα δημοτική αρχή.

Ενδεικτικά ν΄αναφέρουμε όπως περιγράφεται στην σελίδα του Καλλικράτη: 

1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. 
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. 
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο Άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. 
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του Άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. 
Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
Ν'αναφέρουμε πως σε λίγους δήμους και περιφέρειες λειτούργησε ο θεσμός αυτός, αφού η μεγάλη πλειοψηφία είτε των δημοτικών αρχών είτε των περιφερειών, δεν θέλει κάποιον ή κάποια "μες τα πόδια τους να τους ελέγχει" και αυτός είναι ο ρόλος αυτού του θεσμού εκτός και αν είναι άνθρωπος του δημάρχου ή του περιφερειάρχη, που τότε ουσιαστικά εξ ορισμού αναιρείται ο ρόλος του θεσμού επί της ουσίας του. 
Εν προκειμένω, στο δήμο Πρέβεζας όπου απαιτούνται τα 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, παρότι ο πυρήνας της απλής αναλογικής είναι οι συνέργειες μεταξύ των παρατάξεων, όποια υποψηφιότητα και αν κατατεθεί απ΄ότι φαίνεται δεν θα βρει τον απαιτούμενο αριθμό εκλογής δημοτικών συμβούλων.
Χρήστος Ανεμοζάλης
prevezabest.blogspot.com
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ένας θεσμός που δεν θα λειτουργήσει !
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 9097082880601057119
Σχόλια
item