Γιάννενα: 26 θέσεις εργασίας στο δήμο ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Γιάννενα: 26 θέσεις εργασίας στο δήμο ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: 26 θέσεις εργασίας στο δήμο ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Γιάννενα: 26 θέσεις εργασίας στο δήμο ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 158/17-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ3ΙΩ99-ΗΑΛ)) απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 26 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, για την αντίστοιχη χρονική περίοδο:...


- ​26 ΥΕ Εργατών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

- Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Δ/νση: Πράμαντα, τηλ: 2659 3 60212) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τσιμπίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου.
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: 26 θέσεις εργασίας στο δήμο ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 554575010607980342
Σχόλια
item