Προστασία Α΄ κατοικίας: Με το χέρι η συμπλήρωση πολλών στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Προστασία Α΄ κατοικίας: Με το χέρι η συμπλήρωση πολλών στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Προστασία Α΄ κατοικίας: Με το χέρι η συμπλήρωση πολλών στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Προστασία Α΄ κατοικίας: Με το χέρι η συμπλήρωση πολλών στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών, σύμφωνα με τις οποίες –τουλάχιστον σε πρώτη φάση– πολλά στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της Α΄ κατοικίας θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους με το χέρι, επιβεβαιώνει η κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για ρυθμίσεις στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , δεν αναφέρει πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, παρά μόνο τις προδιαγραφές της. 


Ωστόσο, καθιστά σαφές ότι, ενώ τα φορολογικά στοιχεία του δανειολήπτη θα αντλούνται αυτομάτως από το TAXISnet, άλλα δεδομένα, όπως τα στοιχεία για τις συνολικές καταθέσεις του ή δικαιολογητικά, όπως το πιστοποιητικό βαρών κύριας κατοικίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να «φορτωθούν» στο σύστημα από τον αιτούντα, τουλάχιστον κατά την αρχική φάση λειτουργίας της πλατφόρμας.

Το σύστημα θα επισημαίνει στον αιτούντα ότι «θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των πιστωτικών ιδρυμάτων», ενώ θα αίρεται το φορολογικό και το τραπεζικό του απόρρητο. 

«Η άρση του τραπεζικού απορρήτου αφορά χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί 5 έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης και διαρκεί μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο αιτών με τη συναινετική ή δικαστική ρύθμιση. 

Η άρση του φορολογικού απορρήτου αφορά χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί 5 έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναινετικής ρύθμισης ή την αμετάκλητη περάτωση της δίκης. Έναντι του Δημοσίου η άρση του απορρήτου εκτείνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια της ρύθμισης», αναφέρεται στην απόφαση.

Με την αίτηση υπαγωγής ο αιτών εξουσιοδοτεί το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα ανά ρυθμιζόμενη οφειλή για άνοιγμα λογαριασμού με τη μορφή IBAN, ειδικού, ακατάσχετου και δεσμευμένου, για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, δηλαδή της επιδότησης της μηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η έγκριση της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) για την κρατική επιδότηση των δανειακών δόσεων, η οποία πρέπει να πιστοποιηθεί ότι δεν αποτελεί έμμεση κρατική ενίσχυση προς τις τράπεζες. 

Επίσης η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η λειτουργία της θα βρεθούν από σήμερα το επίκεντρο της 3ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.

Εάν οι τεχνοκράτες των ευρωπαϊκών θεσμών επιμείνουν στην απολύτως αυτοματοποιημένη λειτουργία του συστήματος, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα καθυστερήσει, καθώς το σύστημα εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως έτοιμο έως το τέλος Ιουνίου.

Είσοδος στο σύστημα και πρώτος έλεγχος

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), www.keyd.gov.gr, με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας».

Βάσει της απόφασης, με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), επιλέγοντας τον ρόλο του αιτούντα. Το Σύστημα ελέγχει:

- Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

- Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.

Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών, το Σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της επεξεργασίας και την εισαγωγή στοιχείων. 


Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής το Σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα για τη μη δυνατότητα υποβολής εκ μέρους του νέας αίτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, το Σύστημα ελέγχει: α) Αν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο και β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και γ) Αν ο αιτών έχει αποβιώσει.

Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». 


Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν έχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης».

Τα δεδομένα που αντλεί το Σύστημα και οι προσθήκες με το χέρι

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στοιχεία για τα εισοδήματα του αιτούντα, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του αιτούντα, που αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του προηγούμενου έτους, τα στοιχεία των ακινήτων από την τελευταία εκκαθαρισμένη περιουσιακή κατάσταση του αιτούντα του/ της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, καθώς και όλες τις αλλαγές στο Ε9. 


Επίσης, αντλεί τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (Αυτοκίνητα, Αεροσκάφη, Πλοία/Σκάφη) του αιτούντα και του/της συζύγου, που αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.: α) Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα του/ της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών που βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών (καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα), καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους. β) Τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα που βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών

Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη παράγραφο της απόφασης διευκρινίζεται πως όσα στοιχεία δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. θα καταχωρούνται στο Σύστημα από τον αιτούντα, το/ τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη.

Χειροκίνητα θα πρέπει να καταχωρήσουν οι αιτούντες επίσης περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μεταφορικά μέσα, καταθέσεις) που βρίσκονται στην αλλοδαπή, καθώς και πολύτιμα μέταλλα (σε νομίσματα ή ράβδους) και εξαγοράσιμα ασφαλιστήρια ζωής στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Εξάλλου, ο αιτών δηλώνει/επιβεβαιώνει στο Σύστημα την κύρια κατοικία του, προκειμένου αφενός να υπολογιστεί η αξία αυτής και των λοιπών ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του και αφετέρου να συνδεθεί η κύρια κατοικία με συγκεκριμένες εξασφαλίσεις.

Μετά τη συνυποβολή αίτησης από το/τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη προστίθενται το σύνολο της αξίας: α) της ακίνητης περιουσίας (πλην γηπέδων), β) των γηπέδων, γ) των μεταφορικών μέσων (μόνο για το/τη σύζυγο), δ) των καταθέσεων, των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των κινητών αξιών, και το Σύστημα υπολογίζει την συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντα, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντα και των συνυπογραφόντων συζύγου και εξαρτώμενων μελών για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης, καθώς και των υποβληθέντων εγγράφων.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται άδεια στους συμμετέχοντες πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του αιτούντα, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. 
epirusblog.gr
5 of 5
Προστασία Α΄ κατοικίας: Με το χέρι η συμπλήρωση πολλών στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 7261090480514780149
Σχόλια
item