Θεσπρωτία: Διαγωνισμός 39.358€ για προμήθεια τροφίμων Θεσπρωτία: Διαγωνισμός 39.358€ για προμήθεια τροφίμων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Διαγωνισμός 39.358€ για προμήθεια τροφίμων

Θεσπρωτία: Διαγωνισμός 39.358€ για προμήθεια τροφίμων
Συνοπτικό διαγωνισμο, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για το ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» 2019,συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.358,06€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, διενεργει ο δήμος Σουλίου
Γενικές κατηγορίες ειδων και εκτιμώμενη αξία:
ΕΙΔΗΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 5.987,48€
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 4.490,99€
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 4.508,14€
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας1.265,60€
ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας2.945,35€
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».εκτιμώμενης αξίας4.772,01€
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ εκτιμώμενης αξίας 3.240,74€
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ εκτιμώμενης αξίας 2.415,68€
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ εκτιμώμενης αξίας 2.133,44€
ΕΙΔΗ ΙΧΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ»εκτιμώμενης αξίας 884,79€.
ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥΔ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ εκτιμώμενης αξίας 2.478,37€
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ εκτιμώμενης αξίας 2.286,22€
ΓΑΛΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 1.949€
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο Προμηθειών του ΔήμουΣουλίου (Κ.Καραμανλή 179, Παραμυθιά, 2ος όροφος, κ. Ντάγκα Ελένη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξηςκαι στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των εντύπων τηςοικονομικής προσφοράς,του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσηςκαι της αριθμ.12/2019 μελέτης) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Σουλίου (www.dimossouliou.gov.gr),από όπου μπορούν να τα προμηθευτούν δωρεάν
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Διαγωνισμός 39.358€ για προμήθεια τροφίμων
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 9036021366446938511
Σχόλια
item