Θεσπρωτία: 1 πρόσληψη καθαρίστριας/στή στο Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς. 5 συνολικά στην Θεσπρωτία Θεσπρωτία: 1 πρόσληψη καθαρίστριας/στή στο Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς. 5 συνολικά στην Θεσπρωτία | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: 1 πρόσληψη καθαρίστριας/στή στο Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς. 5 συνολικά στην Θεσπρωτία

Θεσπρωτία: 1 πρόσληψη καθαρίστριας/στή στο Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς. 5 συνολικά στην Θεσπρωτία
Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηπείρου.
Η μια θέση ειναι για το Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς, ενώ συνολικά για την Θεσπρωτία υπάρχουν 5 θέσεις ως εξής:
Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς – 1 θέση
Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας – 2 θέσεις
Τμήμα ∆ιαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας – 1 θέση
Β Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών – 1 θέση
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής:
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηπείρου, 28ης Οκτωβρίου 11 Τ.Κ. 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, υπ΄ όψιν κ. Λάµπρου Τσίρκα (τηλ. επικοινωνίας: 2651065993).
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στις εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: 1 πρόσληψη καθαρίστριας/στή στο Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς. 5 συνολικά στην Θεσπρωτία
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1252053105566491912
Σχόλια
item