Άρτα: ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ,ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΑΙ ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΤΟ 1980 Άρτα: ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ,ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΑΙ ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΤΟ 1980 | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ,ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΑΙ ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΤΟ 1980


Άρτα: ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ,ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΑΙ ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΤΟ 1980
Βρισκόμαστε στις αρχές 1981. Στην Μικροσπηλιά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για την αποπεράτωση του Ι.Ν. των Ταξιαρχών. Ο τότε Πολιτιστικός Σύλλογος των εν Αθήναις Μικροσπηλιωτών "Οι Αγίοι Ταξιάρχαι" κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του για το έτος που πέρασε...

Ta Nea tis Mikrospilias 24, σας παρουσιάζουμε το ενδιαφέρον συλεκτικό "Δελτίο Ενημερώσεως (Φύλλο 10)" του Πολιτιστικού Συλλόγου των εν Αθήναις Μικροσπηλιωτών στις 21 Φεβρουαρίου 1981, μέσα από το προσωπικό αρχείο του εξαίρετου χωριανού μας Ιωάννη Βασ. Παππά...

Πρόεδρος του Συλλόγου την εποχή εκείνη, ήταν ο Κων/νος Βήτας με αντιπρόεδρο τον Αναστάσιο Μάμαλη, γενική γραμματέα την Βασιλική Τσιρώνη και ταμία τον Αλεξ. Τσιρώνη.

Στην αρχή του φύλλου το Δ.Σ. του Συλλόγου κάνει έναν πρόλογο για τα πεπραγμένα στο χωριό. Αναλυτικά γράφει:

"Αγαπητοί συμπατριώται

Με μεγάλη αισιοδοξία εισήλθομεν εις το νέο έτος το 1981, ευχόμενοι όπως τούτο σας χαρίζει κάθε χαρά, ευτυχία και πρόοδο.

Όπως είναι γνωστό εις όλους, η εκκλησία μας (Ι.Ν. Ταξιαρχών) σχεδόν έχει τελειώσει. Πλην των επιχρισμάτων έχει αποπερατωθεί  και το δάπεδον εκ μαρμάρων. Έχουν αρχίσει αι αγιογραφίαι και εγένετο η μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του τέμπλου εις το ναόν, έτοιμον για τοποθέτησιν. Δια του παρόντος δελτίου σας ενημερώνουμε επι των ειδικοτέρων και τρεχόντων θεμάτων και ιδία επι του έργου της εκκλησίας...".

Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις εισπράξεις και τις πληρωμές που έγιναν για την αποπεράτωση του ναού. "Ως γνωστόν - σημειώνει - τας εισπράξεις διενεργεί ο ταμίας Θωμάς Δ. Μάμαλης, τας δε πληρωμάς, ο Παπατσιρώνης. Τα λογιστικά βιβλία ενημερώνει ο Κων/νος Αθ. Βήτας..."

Πιο κάτω διαβάζουμε:

"Εργασίαι αι οποίαι πρέπει να εκτελεστούν εις τον Ναόν: Ως γνωστόν η κατασκευή τέμπλου ανετέθη εις τον κ. Ζολώτα ο οποίος μέχρι σήμερον κατασκεύασεν το τμήμα μέχρι την άμπελον. Το τμήμα τούτο συνεφωνήθη όπως τοποθετηθεί τώρα και συμπληρωθεί με το υπόλοιπον, αργότερον. Η κατασκευή του τέμπλου γίνεται με χειροποίητον σκάλισμα εκ ξύλου καρυδιάς και συνεφωνήθη εις δραχμές 450.000 πλέον της αξίας των υλικών. Μέχρι σήμερον κατεβλήθην εις τον κ. Ζολώταν περίπου 300.000 δραχμές.

Οι κολώνες της εκκλησίας χρήζουν επενδύσεως και επ αυτών θα πρέπει να τοποθετηθούν κυανόκρανα. Επίσης θα πρέπει να αγορασθούν τα φωτιστικά σώματα, απλίκες κλπ. Είναι επίσης αναγκαίον να τονισθή οτι καθίσταται απαραίτητη και η κατασκευή του κωδωνοστασίου (καμπαναριόν). Η σχετική μελέτη ανετέθη εις τον συμπατριώτην αρχιτέκτονα Κων/νον Ι. Μάμαλη. Εν συνεχεία θα χρειασθεί μια διαμόρφωσις του χώρου πέριξ της εκκλησίας δια να αποπερατωθούν αι εν γένει εργασίαι.

Πολυέλαιος της εκκλησίας: Ούτος εδωρήθη υπο των οικογενειών Θωμά Δημ. Μόσιαλου και Κων/νου Δημ. Μόσιαλου. Είναι πολύ ωραίος και μεγάλος, έχει άνω των 220 κηρίων και αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι δια τον Ναόν. Ευχόμεθα εις τους δωρητάς κάθε υγείαν και πρόοδον. Οι ίδιοι δωρηταί έχουν παραγγείλει το προσκυνητάρι το οποίο κατασκευάζει ο κ. Ζολώτας σκαλιστόν, ως και την εικόνα του Αγίου. Ως εγνώρισαν εις τον εφημέριον Παπατσιρώνην προτίθενται να δωρήσουν και την μικροφωνική εγκατάστασιν. Εκ μέρους της επιτροπής ανεγέρσεως τους ευχαριστούμεν θερμώς. Επίσης ούτοι κατέθεσαν εις την Τράπεζαν 50.000 δρχ υπέρ της εκκλησίας, ινα εκ του προερχομένου τόκου πληρώνεται το ρεύμα του Ναού.

Αγιογράφησις: Κατά το παρελθόν θέρος ο αγιογράφος κ. Καζιαφέρης προέβη εις ωρισμένας αγιογραφήσεις τα χρήματα των οποίων κατεβλήθησαν από τους αντίστοιχους δωρητάς:

-Παντοκράτωρ (30.000δρχ) υπο του Δημητρίου Σωτ. Τσιρώνη
- Πλατυτέρα (70.000δρχ) υπο του Κων/νου και Χρήστου Αθ. Βήτα
- Άκρα ταπείνωση (10.000δρχ) υπο του Παπατσιρώνη
- Άγιος Βασίλειος (10.000δρχ) υπο του Χρυσάνθου Βασ. Παππά
- Άγιος Ματθαίος (10.000δρχ) υπο του Χριστόδουλου Μ. Μάμαλη
- Άγιος Αναστάσιος (10.000δρχ) υπο του Αναστασίου Απ. Παππά
- Άγιος Ταξιάρχης (10.000δρχ) εξωτερικώς του Ναού υπο Μιχάλη Κ. Τσιρώνη
- Ο Μυστικός Δείπνος (20.000δρχ) επί Αγίας Τραπέζις υπο Παπαβάγια

Πανήγυρις της 15ης Αυγούστου 1980: Ως είναι γνωστόν ο ημέτερος Σύλλογος είχε δηλώσει οτι δεν θα πραγματοποιήση την οργάνωσις της πανηγύρεως δια να δώσει την ευκαιρία όπως αφ' ενός μεν εργασθούν τα καταστήματα του χωριού μας αφ' ετέρου δεν θα ήθελε να υπονάλιν εις τον κόπον πάλιν όλους εκείνους οι οποίοι εργάσθησαν τα δύο προηγούμενα έτη. 

Ούτω ο Εφημέριος και ο Πρόεδρος της Κοινότητος ανέθεσαν την οργάνωσις εις τον Ιωάννην Λάμπρην ο οποίος τελικώς δεν ηδυνήθη να ανταποκριθεί εις τας σχετικάς υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να μας ανατεθή η διοργάνωσις εκτάκτως την 10ην Αυγούστου. Η πανήγυρις θα εματαιούτω εάν ο Αναστάσιος Τσιρώνης δεν επιβοηθούσεν την κατάστασιν. 

Ούτος είχε οργανώσει γλέντι εις το καταστημά του με όργανα το οποία σενεφώνησε και προς αποφυγήν ματαιώσεως της πανηγύρεως, με την θέλησίν του, έδωσε τα όργανα εις τον Σύλλογον. Η τοιαύτην πράξις του είναι λίαν επαινετή διότι ως γνωστόν πανηγύρι χωρίς όργανα δεν γίνεται.

Εκ της θέσεως αυτής των ευχαριστούμεν θερμώς. Επίσης ευχαριστούμεν των υιόν του Γεώργιον όστις εξυπηρέτησε τας ανάγκας της πανηγύρεως με ψητά. Τα κέρδη ανήλθον εις 140.000 ποσόν όπερ κατεβλήθη εις τον Ταμίαν υπέρ της Εκκλησίας. Όσοι εργάσθησαν δεν έλαβον ουδεμίαν δραχμήν. Συγκεκριμένως εισεπράξαμεν από λαχειοφόρον αγοράν 80.000δρχ και από ειπράξεις της μπύρας 60.000δρχ. ...

... Ως σερβιτόροι εργάσθησαν εκ περιτροπής Μιχαήλ Κων. Βήτας, Κων/νος Ματθ. Μάμαλης, Δημήτριος Σωτ. Τσιρώνης, Χριστόδουλος Μ. Μάμαλης, Αφοί Γεωργίου Νάση, Θεοφάνης Βασ. Τσιρώνης, Ιωάννης Κων. Λύτρας, Σπυρίδων Ι. Στεργίου, Γεώργιος Στεφ. Σπύρος, Χρήστος Δημ. Μάμαλης, Κων/νος Δημ. Μάμαλης, Ιωάννης Γρ. Τσιρώνης, Αλέκος Γρ. Τσιρώνης κ.α.

Την εσωτερικήν οργάνωσιν του κατατήματος είχεν όλας τας ημέρας ο Αστυνόμος Σωτήριος Βασ. Τσιρώνης. Εβοήθησαν εις τη καθαριότητα η Τασούλα Σωτ. Τσιρώνη, Νίκη Σπ. Στεργίου, Νούλα Μίχογλου κ.α.

Εις το Ταμείον εργάσθησαν ο Νικόλαος Χαρ. Μάμαλης μηχανικός ΕΜΠ, ο Ιωάννης Ξεν. Μπαζούκης δάσκαλος, Δημήτριος Λ. Φούρκας δάσκαλος και Χρήστος Δ. Μάμαλης δασικός. Τον γενικόν συντονισμόν είχεν ο Κων/νος Αθ. Βήτας...

... Δια το επόμενον έτος η διοργάνωσις ανετέθη κατόπιν δημοπρασίας εις τον Βασίλειον (Λάκη) Θωμάν.

Εξωκκλήσιον Κοιμήσεως Θεοτόκου: Ως είναι γνωστόν την σχετικήν μελέτην εξεπόνησεν ο Αρχιτέκτων Κων/νος Ι. Μάμαλης. Είναι βυζαντινού ρυθμού μετά τρούλου. Εκτός των αρχιτεκτονικών σχεδίων εξεπόνησεν και την στατικήν μελέτην, ήτις είναι λίαν εμπεριστατωμένη και με μεγάλην πληρότητα. Ούτος δεν εζήτησεν αμοιβήν η οποία θα αναγραφή ως δωρεά. 

Η μελέτη συνταγείσα εις πενταπλούν παρεδόθη εις τα μέλη της επιτροπής, Παπατσιρώνην, Κων/νον Βήταν και Στέφανον Σπύρον. Ο εφημέριος υπέβαλεν ήδη αίτησιν μετά των σχ/των εις την Ιεράν Μητρόπολιν προς εκδοσιν της αδείας. Τη επιμελεία του Ταμιου της επιτροπής μεταφέρθησαν ωρισμένα υλικά τα οποία επερίσσευαν από τον Ναό των Αγίων Ταξιαρχών δωρεάν υπο των οδηγών Ιωάννου Τσιρώνη και Δημητρίου Μάμαλη...

...Υπολογίζομεν οτι το Πάσχα θα έχουν συγκεντρωθή περίπου 150.000 ακόμη και ούτω με 300.000δρχ δημιουργούνται αι προυποθέσεις να ξεκινήση και τούτο το έργον. Η δημοπρασία μάλλον θα γίνη την δευτέραν ή τρίτην ημέραν του Πάσχα. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας παρακαλείται να χορηγήση μιαν παροχήν νερού η οποία θα εγκατασταθή εις την μπρίνια προς διευκόλινσιν κατασκευής του έργου...

Κεντρικός δρόμος του χωριού: Τον μήναν Αύγουστον παρελθόντος έτους τη πρωτοβουλία των Κων/νου Ι. Τσιρώνη, και Κων/νου Χαρ. Τσιρώνη, έλαβεν χώραν σύσκεψιν με τους ενδιαφερομένους παροδίους ιδιοκτήτας προς διαπίστωσιν των δυνατοτήτων και δυσκολιών. Διεπιστώθη οτι με ολίγην καλή θέλησιν δύναται να διανοιγή ο δρόμος ούτος. 

Ήδη εγένετο διαπλάτυνσις από πλατεία εως ιδιοκτησίας Γκρεπούνη και από Ιωάννου Παππά εως Κων/νου Παππά, κατασκευασθέντων συγχρόνως και των αυλάκων δια τσιμέντων από της Κοινότητος.

Δρόμος προς Βατάτσι: Ως γνωστόν ο Κων/νος Βασ. Σιόντης έχει διανοίξει ιδίαις του δαπάναις δρόμον προς Βατάτσι και Καταρράκτην. Προ πολλού πολλοί Βατατσιώτες ήθελαν την διάνοιξιν του δρόμου υπο του υπάρχοντος πεζοδρομίου. 

Η μπουλτόζα έφθασε μέχρι την κερασιά του Ηλία Μάμαλη. Κατα την διάνοιξιν του δρόμου τούτου διεπιστώθη μεγάλη σύγχυσις, με αποτέλεσμα να δαπανηθούν 50.000 ασκόπως, χωρίς μελέτη μηχανικού και χωρίς ουδεμίαν προοπτικήν. 

Δια να τελεσφορήσουν αι ενέργειαι του έργου τούτου θα πρέπει να υπάρξη συμφωνία μεταξύ των κατοίκων της εν λόγω συνοικίας, διότι ο καθένας έχει την ιδικής του γνώμην. Πάντως θέμα χρημάτων δεν τίθεται. Θέμα νοικοκυρωσύνης, καλής διοικήσεως και συμφωνίας των ενδαφερομένων υφίσταται.

Συμπέρασμα: Το Χωριό μας έχει πολλάς δυνατότητας να προοδεύση και να εξελιχθή εις ένα των καλυτέρων χωριών, αρκεί να παραμείνει ενωμένον, να μη δίδεται συνέχεια εις τας κακοβούλους συκοφαντίας ωρισμένωνα κατοίκων οι οποίοι όχι μόνον δεν συνεισφέρουν εις τα κοινά έργα, αλλά και συκοφαντούν όσους έχουν διάθεσιν να επιβοηθήσουν. Το φαινόμενο τούτο παρουσιάζεται εις όλα σχεδόν τα χωριά.

Η εκκλησία μας έχει ακομη ανάγκη την βοήθειαν όλων μας. Ως γνωστόν δεν έχει πόρους. Περιμένει τον ιδικόν μας οβολον δια να αποπερατώσει τα ημιτελή έργα της..."

Στο τέλος το Δ.Σ. αναφέρει και τα ονόματα όλων των χωριανών και τις χρηματικές τους εισφορές στον Σύλλογο

Πηγή: http://taneatismikrospilias24.weebly.com
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ,ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΑΙ ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΤΟ 1980
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 3909133169401228507
Σχόλια
item