Πρέβεζα: 'Αρση Απαγόρευσης Αλιείας Και Διακίνησης Οστρακοειδών Πρέβεζα: 'Αρση Απαγόρευσης Αλιείας Και Διακίνησης Οστρακοειδών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: 'Αρση Απαγόρευσης Αλιείας Και Διακίνησης Οστρακοειδών

Πρέβεζα: 'Αρση Απαγόρευσης Αλιείας Και Διακίνησης Οστρακοειδών

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης».


2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 « Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου».


3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/ 2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής  των Κανονισμών (ΕΚ)  υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση  από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας  και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ( ΦΕΚ 95 / τ. Α / 3-5-2007 ).


4) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004  του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου  2004 για την υγιεινή των τροφίμων.


5) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004  του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου  2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.


6) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004  του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου  2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.


7) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2074/2005  της Επιτροπής  της 5ης Δεκεμβρίου  2005,  για θέσπιση μέτρων  εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθμ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και αριθμ. 854/2004.


8) Τα με αρ. πρωτ. 6418/160963/4-7-2019 και 6743/171375/12-7-2019 αποτελέσματα  μικροβιολογικής εξέτασης του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία ανιχνεύθηκε E.coli σε επίπεδα εντός των ορίων Α  Ζώνης (MPN E.Coli/100 g→ 170 & MPN E.Coli/100 g→ 20) σε δείγματα από την ζώνη παραγωγής δίθυρων μαλακίων  Μάζωμα της Π. Ε. Πρέβεζας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ανακαλούμε την αρ. πρωτ. 98210/8853 / 28-6-2019 απόφασή μας, και επιτρέπουμε την αλιεία, συγκομιδή, και διακίνηση μέσω εγκεκριμένων Κέντρων Αποστολής και Καθαρισμού οστρακοειδών που προέρχονται από την ζώνη παραγωγής διθύρων μαλακίων ΜΑΖΩΜΑ.
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: 'Αρση Απαγόρευσης Αλιείας Και Διακίνησης Οστρακοειδών
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 5609234288652488373
Σχόλια
item