Θεσπρωτία: 248.000€ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του δήμου Σουλίου. Διαγωνισμός. Μέχρι 31.07 οι προφορές Θεσπρωτία: 248.000€ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του δήμου Σουλίου. Διαγωνισμός. Μέχρι 31.07 οι προφορές | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: 248.000€ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του δήμου Σουλίου. Διαγωνισμός. Μέχρι 31.07 οι προφορές

Θεσπρωτία: 248.000€ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του δήμου Σουλίου. Διαγωνισμός. Μέχρι 31.07 οι προφορές
Η Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 13 παιδικών χαρών του Δήμου Σουλίου».
Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 199.873,85€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 247.843,57€
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κατά 210.000,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Σουλίου κατά 38.000,00€.
Το συνολικό ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον  Κ.Α. 64.7131.002.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών/εργασιών.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο χρόνος παράδοσης  και τοποθέτησης του εξοπλισμού ορίζεται  σε  τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Αναθέτουσα Αρχή: είναι ο Δήμος Σουλίου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή  179, Παραμυθιά,Τ.Κ. 46200, Ελλάδα, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ντάγκα Ελένη, τηλ.:2666360135,  fax: 2666029122,  e–mail : info@paramythia.gr.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  31η  Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά»: 6η  Αυγούστου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ)
Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός.

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: 248.000€ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του δήμου Σουλίου. Διαγωνισμός. Μέχρι 31.07 οι προφορές
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3201888420457188017
Σχόλια
item