Πρέβεζα: Ελεγκτές του Υπουργείου Εργασίας θα διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο στο Δήμο Πρέβεζας τον Ιούλιο για τις κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων Πρέβεζα: Ελεγκτές του Υπουργείου Εργασίας θα διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο στο Δήμο Πρέβεζας τον Ιούλιο για τις κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Ελεγκτές του Υπουργείου Εργασίας θα διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο στο Δήμο Πρέβεζας τον Ιούλιο για τις κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Πρέβεζα: Ελεγκτές του Υπουργείου Εργασίας θα διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο στο Δήμο Πρέβεζας τον Ιούλιο για τις κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
Τριμελές κλιμάκιο του Υπουργείου Εργασίας, θα διενεργήσει προγραμματισμένο επιτόπιο έλεγχο στην έδρα του Δήμου Πρέβεζας στο χρονικό διάστημα 15-19 Ιουλίου, που θα αφορά:
• τις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων) επί των αποδοχών του προσωπικού του φορέα για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2004 έως σήµερα, καθώς και του προσωπικού των ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και των λοιπών Ν.Π.∆.∆. που υπάγονταν σε αυτόν µέχρι την κατάργησή τους.
Το έργο του ελέγχου είναι η επιβεβαίωση:
• Της ορθής διενέργειας κρατήσεων επί της µισθοδοσίας κατά τη νοµοθεσία οριζόµενων και αφορώντων το Μ.Τ.Π.Υ.,
• της επάρκειας των πληροφοριών που παρέχει ο υπόχρεος σχετικά µε την ορθή απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων,
• της τήρησης της σχετικής νοµοθεσίας.
Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί µε τη σύνταξη σχετικής έκθεσης. Για την οµαλή διεξαγωγή των ελέγχων οι υπόλογοι εκκαθαριστές θα πρέπει να έχουν πλήρεις τους πρωτότυπους φακέλους παρακολούθησης µισθοδοσίας µε όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και τα νόµιµα παραστατικά πληρωµών.
Με την έναρξη της διενέργειας του ελέγχου θα πρέπει να παρασχεθούν στους ελεγκτές απολογισµοί των ετών 2004-2014 και τα παραστατικά µηνιαίων αποδόσεων των κρατήσεων για τα αντίστοιχα έτη. \
Οι ελεγκτές του Μ.Τ.Π.Υ. κατά τη διάρκεια του ελέγχου είναι δυνατόν να ζητήσουν αντίγραφα κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Ελεγκτές του Υπουργείου Εργασίας θα διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο στο Δήμο Πρέβεζας τον Ιούλιο για τις κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 8912947300962650846
Σχόλια
item