Θεσπρωτία: Πέντε άτομα για καθαριότητα θα προσληφθούν στην Αστυνομία Θεσπρωτίας Θεσπρωτία: Πέντε άτομα για καθαριότητα θα προσληφθούν στην Αστυνομία Θεσπρωτίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Πέντε άτομα για καθαριότητα θα προσληφθούν στην Αστυνομία Θεσπρωτίας

Θεσπρωτία: Πέντε άτομα για καθαριότητα θα προσληφθούν στην Αστυνομία Θεσπρωτίας
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (18 μήνες), 5 ατόμων στην Αστυνομία της  Θεσπρωτίας (3 στην Ηγουμενίτσα, 1 στην Παραμυθιά και 1 στο Λια Φιλιατών), από τα 26, που συνολικά θα προσληφθούν στην Αστυνομία των τεσσάρων νομών, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, προκήρυξε η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηπείρου. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθμ. 6481/6/745-Θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β713-6-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ  και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενική περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, 28ης Οκτωβρίου 11 Τ.Κ. 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, υπ’ όψιν κ. Λάμπρου Τσίρκα (τηλ. επικοινωνίας: 2651065993). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: 

Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου. 

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Πέντε άτομα για καθαριότητα θα προσληφθούν στην Αστυνομία Θεσπρωτίας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 887547289568997740
Σχόλια
item