Θεσπρωτία: Οι νέες τιμές σε δημοτικά τέλη και ύδρευση απο τον Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτία: Οι νέες τιμές σε δημοτικά τέλη και ύδρευση απο τον Δήμο Φιλιατών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Οι νέες τιμές σε δημοτικά τέλη και ύδρευση απο τον Δήμο Φιλιατών


Θεσπρωτία: Οι νέες τιμές σε δημοτικά τέλη και ύδρευση απο τον Δήμο Φιλιατών
1. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7/2019 απόφαση Δ.Σ αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ ,η αναπροσαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 19920/12-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας , Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού , Νομού Θεσπρωτίας ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη ως προς τα παρακάτω: 

Την μείωση όλων των υφιστάμενων συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους κατά ποσοστό 5% ενιαία και ισόποσα, ανά κατηγορία υπόχρεου, όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμόν 226/2017 (ΑΔΑ:6Χ88ΩΗΦ-ΑΓΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών.


vsv
- Απαλλασσόμενες κατηγορίες 


Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/16-06-2005, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ΔΕΗ, για όσο χρόνο αυτά παραμένουν κλειστά. 

- οι λοιπές χρεώσεις παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 226/2017 (ΑΔΑ:6Χ88ΩΗΦ-ΑΓΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

2. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 8/2019 απόφαση Δ.Σ αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ ,σχετικά με την επιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και καθορισμού του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος 2019 και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 19932/12-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας , Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού , Νομού Θεσπρωτίας ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη ως προς τα παρακάτω:Καθορίζει την μείωση όλων των υφιστάμενων συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους κατά ποσοστό 8% ενιαία και ισόποσα, ανά κατηγορία υπόχρεου, όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμόν 227/2017 (ΑΔΑ:7ΙΗΩΩΗΦ-9Η6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών. 

Συγκεκριμένα οι υφιστάμενοι συντελεστές των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Φιλιατών για το 2019, είναι οι ακόλουθοι : 

Αναλυτικά : 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 1° : Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης 
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθορίζεται ανά παροχή σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Φιλιατών καθορίζεται σε 88,32 € 

ΑΡΘΡΟ 2° :Διακοπή - Επανασύνδεση 
2.1.Τέλος διακοπής κατόπιν αίτησης 14,72 € 
2.2.Τέλος επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης 58,88 € 
2.3.Τέλος επανασύνδεσης ύστερα από Διακοπή λόγω χρέους 88,32€ 
2.4.Τέλος μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης 88,32 € 

ΑΡΘΡΟ 3° :Έλεγχος υδρομέτρων - τόκοι υπερημερίας - πίνακας εκκαθάρισης 
3.1.Τόκοι υπερημερίας 1% ανά μήνα 
3.2.Πίνακας εκκαθάρισης 
3.2.1. Κόστος υλικών (προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης) 
3.2.2. Κόστος εργατικών(προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης) 

ΑΡΘΡΟ 4° : Τιμολόγηση νερού 

4.1. Πάγιο τέλος 
α) άντληση 44,16€ 
β) φυσική ροή 88,32€ (σε περιπτώσεις που δεν χρεώνεται κατανάλωση 
γ) φυσική ροή 58,88€ (σε περιπτώσεις που χρεώνεται κατανάλωση) 

4.2.Κατανάλωση 

α) Οικιακή χρήση: 
0-100 κυβ. 0,74 λεπτά 
101-170 κυβ. 0,88 λεπτά 
171-240 κυβ. 1,18 λεπτά 
241 και πάνω 1,47 ευρώ 

β) Σταυλικές εγκαταστάσεις: 
0-100 κυβ. 0,59 λεπτά 
101-170 κυβ. 0,74 λεπτά 
171-240 κυβ. 1,03 λεπτά 
241 και πάνω 1,32 λεπτά 

γ) Επαγγελματική χρήση : 
0-100 κυβ. 0,88 λεπτά 
101-170 κυβ. 1,03 λεπτά 
171-240 κυβ. 1,32 λεπτά 
241 και πάνω 1,62 ευρώ 

-Οι λοιπές χρεώσεις παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.227/2017 (ΑΔΑ:7ΙΗΩΩΗΦ-9Η6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών. 

3. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 9/2019 απόφαση Δ.Σ αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ ,σχετικά με την επιβολή τελών χρήσης δημοτικών σφαγείων και ο καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος 2019 και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 19946/12-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας , Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού , Νομού Θεσπρωτίας ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη ως προς τα παρακάτω: 

ΤΙΜΕΣ/ΝΑ ΖΩΟ/ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
Α. ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ 2,00€ 
Β. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 2,20€ 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Γκίζας Ν. Χρήστος
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Οι νέες τιμές σε δημοτικά τέλη και ύδρευση απο τον Δήμο Φιλιατών
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 4731893174118778607
Σχόλια
item