Άρτα: «Στον αέρα» η προκήρυξη Άρτα: «Στον αέρα» η προκήρυξη | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: «Στον αέρα» η προκήρυξη

Άρτα: «Στον αέρα» η προκήρυξη
Δημοπρατούνται οι μελέτες για την αξιοποίηση του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας
-Συνολικός προϋπολογισμός 1 εκ. ευρώ-μέχρι 20 Σεπτεμβρίου οι προσφορές
-Χρ. Τσιρογιάννης: «Ξενία και Κάστρο ανοικτά για όλους μετά από 25 χρόνια!»

Μπροστά στον κίνδυνο να μείνει το ΞΕΝΙΑ κλειστό παραπάνω των 25 ετών που είναι ήδη, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Αρταίων επέλεξαν την καλύτερη δυνατή λύση και τη προοπτική αξιοποίησής του από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που προβλέπει αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ με χώρους για κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, με κάθε ευκαιρία, δηλώνει πως με τον τρόπο αυτό «ένα χρόνιο ζήτημα που απασχολούσε την τοπική κοινωνία οδεύει προς επίλυση και με την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ θα είναι το Κάστρο ανοικτό για όλους».
Πιο συγκεκριμένα, έως τις 20 Σεπτεμβρίου υποβάλλονται οι προσφορές για την ανάδειξη του αναδόχου της μελέτης ωρίμανσης του έργου «Αξιοποίηση του Παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας».
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 1 εκ. ευρώ και μέσω αυτής προβλέπεται η πλήρης αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου παλαιού κτιρίου, ώστε να καταστεί κατάλληλο για τις προβλεπόμενες από το Δήμο χρήσεις, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του κτιρίου.
Το τεύχος δημοπράτησης μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ» στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων: www.arta.gr.
Η αξιοποίηση του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας, μέσα στο Κάστρο, έχει ενταχθεί μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 3,5 εκ. ευρώ και πίστωση 2,5 εκ. ευρώ.
Οι βασικοί άξονες της πρότασης που είχε καταθέσει ο Δήμος περιλαμβάνει αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ ως εξής:
-Δημιουργία καφέ - εστιατορίου στο ισόγειο, ώστε να αποτελέσει χώρο συνάθροισης των συμπολιτών μας και των επισκεπτών.
-Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης
-Μετεγκατάσταση – λειτουργία Δημοτικού Ωδείου
-Αμφιθεατρική σκηνή υψηλής ακουστικής για μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
-Παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πρόταση που είχε καταθέσει ο Δήμος Αρταίων αφορούσε τη δημιουργία ξενοδοχείου στο χώρο, ωστόσο αυτή η πρόθεση δεν πέρασε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) (με ομόφωνα αρνητική απόφαση) του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η σύμβαση
Ο τίτλος της μελέτης είναι: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ» και στη σύντομη περιγραφή της σύμβασης αναφέρονται τα εξής: «Εντός του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου της Άρτας έχει ανεγερθεί το ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» κατά τα τέλη της δεκαετίας 1950 - αρχή της δεκαετίας του 1960. 
Το Ξενοδοχείο μαζί με την γύρω απ’ αυτό έκταση έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Αρταίων και σήμερα ευρίσκεται εκτός λειτουργίας. 
Ο Δήμος Αρταίων επιθυμεί την αξιοποίηση του κτιρίου αυτού και του περιβάλλοντος αυτού χώρου για χρήσεις που θα συμπληρώσουν τις παρεχόμενες από τον Δήμο εξυπηρετήσεις των Δημοτών, και παράλληλα θα επιτύχουν την ενδυνάμωση της κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της πόλης. 
Με την ζητούμενη Μελέτη προβλέπονται:
α) Η πλήρης Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Αποκατάστασης, Ανακαίνισης και Αναδιαρρύθμισης του υφισταμένου παλαιού κτιρίου ώστε να καταστεί αυτό κατάλληλο για τις προβλεπόμενες από τον Δήμο χρήσεις.
Οι χρήσεις αυτές θα εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς και πολιτιστικούς στόχους, καθώς και την αναψυχή των δημοτών.
β) Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος το κτίριο χώρου με τέτοιον τρόπο, ώστε αφ’ ενός μεν να εξυπηρετούνται οι χρήσεις του κτιρίου και αφ’ ετέρου να καταστεί ο υπαίθριος αυτός χώρος ευχάριστος για τους χρήστες του κτιρίου ή τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου».
Διαδικασία
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή (ηλεκτρονική) διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
Για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και την σχετική στάθμισή τους.
-Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
-Απαιτούμενος χρόνος ισχύος των προσφορών: 10 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
-Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και τον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: «Στον αέρα» η προκήρυξη
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 2017736861567692635
Σχόλια
item