Στο υπουργείο Οικονομικών όσοι κριθούν ανεπαρκείς για στελέχη της ΑΑΔΕ Στο υπουργείο Οικονομικών όσοι κριθούν ανεπαρκείς για στελέχη της ΑΑΔΕ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Στο υπουργείο Οικονομικών όσοι κριθούν ανεπαρκείς για στελέχη της ΑΑΔΕ

Στο υπουργείο Οικονομικών όσοι κριθούν ανεπαρκείς για στελέχη της ΑΑΔΕ

Για τις τύχες των εφοριακών ή τελωνειακών υπαλλήλων που τυχόν κριθούν ακατάλληλοι για στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων -ΑΑΔΕ, φροντίζουν με Κοινή απόφαση που υπέγραψαν, ο υπουργός Οικονομικών κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος και η υπουργός Δημόσιας Διοίκησης Όλγα Γεροβασίλη.

Με την απόφαση αυτή, για όσους προκύψει μετά από την αξιολόγηση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ότι είναι ανεπαρκείς, θα εγκαταλείψουν την Ανεξάρτητη Αρχή και θα μεταφερθούν και πάλι στο υπουργείο Οικονομικών όπου και οργανικά ανήκαν, πριν ο φοροελεγκτικός μηχανισμός αυτονομηθεί από τον υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο και αν ακόμα στο υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχουν κενές διαθέσιμες θέσεις για να τους δεχτούν, η απόφαση προβλέπει ότι θα δημιουργηθούν «προσωποπαγείς» θέσεις ειδικά για αυτούς που έμειναν χωρίς το αντικείμενο της εργασίας τους, τους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους δηλαδή.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αυτή σύμφωνα με την Οικονομική υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ δεν προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα η Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ως εξής:

Αριθμ. 2/58459/0004/31-07-2018

(ΦΕΚ Β' 3294/08-08-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις (....)

2. Την απόφαση Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "

3. .....

4. Την αρ. 2/52916/ΔΠΔΑ/10-7-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση ούτε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους, ούτε στο Μ.Π.Δ.Σ. 2018-2021.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας, του τρόπου και των ειδικότερων ζητημάτων μεταφοράς των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής (...):

α. Οι υπάλληλοι που θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μεταφέρονται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριλαμβανομένων των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

β. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται με αίτησή τους να δηλώσουν φορέα προτίμησης. Η αίτησή τους δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

γ. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ίδιου κλάδου και κατηγορίας και με την ίδια σχέση εργασίας. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, συνιστώνται προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου και κατηγορίας.


Επίσης, οι ανωτέρω υπάλληλοι κατατάσσονται στα ίδια μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διατηρούν το σύνολο των αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς.

δ. Η διαδικασία μεταφοράς των υπαλλήλων ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

ε. Η απόφαση μεταφοράς των ανωτέρω υπαλλήλων συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών και το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομικών 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
epirusblog.gr
5 of 5
Στο υπουργείο Οικονομικών όσοι κριθούν ανεπαρκείς για στελέχη της ΑΑΔΕ
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 4155097979665203808
Σχόλια
item