Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Κατά Την Περιφορά Επιταφίων Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Κατά Την Περιφορά Επιταφίων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Κατά Την Περιφορά Επιταφίων

Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Κατά Την Περιφορά Επιταφίων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη των Ιωαννίνων,
κατά την περιφορά Επιταφίων, την Μ. Παρασκευή 6 Απριλίου 2018.- Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων Α) Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
2. Την υπ’ αρίθµ. 6786/ 18/674704 από 3-4-2018 αναφορά –πρόταση του Τ.Τ. Ιωαννίνων. 
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, στην πόλη των Ιωαννίνων, κατά την περιφορά Επιταφίων, την Μ. Παρασκευή 06 Απριλίου 2018: Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο
1. Την προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων στην πλατεία Πύρρου (από
∆ηµαρχείο έως ∆ικαστικό Μέγαρο) και στις οδούς Αβέρωφ και Μητροπόλεως, την Μ.
Παρασκευή 06-04-2018 και από ώρα 17.00΄ µέχρι πέρατος της περιφοράς.
2. Την σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων στις ανωτέρω οδούς, την Μ.
Παρασκευή 06-04-2018 και από ώρα 18.00΄ µέχρι πέρατος της περιφοράς.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,εφόσον απαιτηθεί.

Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο
- 2 -
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων

epirus-tv-news.gr

Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Κατά Την Περιφορά Επιταφίων
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 2706817475928020762
Σχόλια
item