Θεσπρωτία: 16 γιατρούς προσλαμβάνει το νοσοκομείο Φιλιατών (διαβάστε ολόκληρη την προκύρηξη) Θεσπρωτία: 16 γιατρούς προσλαμβάνει το νοσοκομείο Φιλιατών (διαβάστε ολόκληρη την προκύρηξη) | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: 16 γιατρούς προσλαμβάνει το νοσοκομείο Φιλιατών (διαβάστε ολόκληρη την προκύρηξη)

Θεσπρωτία: 16 γιατρούς προσλαμβάνει το νοσοκομείο Φιλιατών (διαβάστε ολόκληρη την προκύρηξη)

16 γιατρούς προσλαμβάνει το νοσοκομείο Φιλιατών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο από τις μεταθέσεις, όσο και από τη λειτουργία του ΤΕΠ. Απαραίτητη η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Φιλιατών, αφού οι ελλείψεις είναι πολλές.  

Συγκεκριμένα, έντεκα ( 11 ) θέσεις προκηρύσσονται για την κάλυψη θέσεων ιατρικού προσωπικού που επιθυμεί να μετατεθεί και πέντε ( 5 ) θέσεις για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών . 

Ειδικότερα οι θέσεις του ΤΕΠ ,που προκηρύσσονται είναι: Παθολογίας ( Διευθυντή ), Χειρουργικής (Επιμ. Α) , Καρδιολογίας (Επιμ. Α), Αναισθησιολογίας (Επιμ.Β ) και Ορθοπαιδικής ( Επιμ.Β ) - Επίσης προκηρύσσονται και οι  θέσεις: Νεφρολογίας (3 ), Παθολογικής Ανατομικής ( 1), Ιατρικής Βιοπαθολογίας (2), Ακτινοδιαγνωστικής (1), Χειρουργικής (1), Καρδιολογίας (1), Ορθοπαιδικής (1) και Αναισθησιολογίας (1).
***
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 26-3-2018 6 η Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : Α31/4704 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Προσωπικού Ταχ. Διευθ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες : Σοφία Χαρίτου Τηλέφωνο : 26640360201,301 Fax : 2664022204 E-mail : manager@gnfiliaton.gr ΘΕΜΑ : Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, του Γενικού Νοσοκομείου- Κ.Υ. Φιλιατών Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών Έχοντας Υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 131/87 ( ΦΕΚ 73/87 τ.Α΄). 
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 43 του Ν.1759/88 (ΦΕΚ 50/88 τ.A΄ ) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4461/2017 (Α'38). 
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 69 του Ν.2071/92 ( ΦΕΚ 123/Α/15-7-1992 ) « Εκσυχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 ( ΦΕΚ 21Α΄ ) « Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις » 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του N. 2737/1999 ( ΦΕΚ 174/27-8-1999 τ. Α΄ ) « Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστώβν και οργάνων και άλλες διατάξεις » 
5. Το Π.Δ. 63/2005 ( ΦΕΚ 98 τ.Α΄) « Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3329/2005 ( ΦΕΚ 81/4-4-2005 τ. Α΄ ) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » . 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 3754/2009
8. Τα άρθρα 7 και 8 του Ν.4498/2017 ( ΦΕΚ 172/16-11-2017 τ.Α΄) « Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου- λίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 « σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4517/ 2018 ( ΦΕΚ 22/8-2-2018 τ.Α΄ ) « Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. « Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική » και άλλες διατάξεις ». 
9. Την παρ. 4 του άρθρου 49 του Ν.4508/2017 ( ΦΕΚ 200/22-12-2017 τ. Α΄ ) « Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. 
10. Το ΠΔ 73/2015 ( ΦΕΚ 116 Α΄ ) « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ». 
11. Την υπ’ αριθμ.Υ25/2015 ( ΦΕΚ Β/6-10-2015 ) Απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη » 
12. Την υπ’αρ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018 116 Β’) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ 6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν70) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13274/13-2-2018 (548 Β΄) όμοια (ΑΔΑ 6ΚΓ465ΦΥΟ-ΕΙΣ) 
13. Την υπ΄αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13-2-2018 (621 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία Προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ) 
14. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. ( ΑΔΑ ΩΝ2Φ465ΦΥΟ-1ΘΖ) 
15. Την υπ’ αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/ 16-3-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα « Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. 
16. Την υπ' αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.23273/19-3-2018 συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και υποβολής υποψηφιοτήτων (ΑΔΑ 94ΑΟ465ΦΥΟ-Θ3Χ) 17. Το Γ4α/Γ.Π.οικ.23727/20-3-2018 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα : Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε νέα προκήρυξη. 
18. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών ( Α3α/7180/17/ 12-9-2017, ΦΕΚ 3302/20-9-2017 τ. Β΄ ) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι Την πλήρωση των κατωτέρω θέσεων του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, επί θητεία: ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ( άγονη και προβληματική περιοχή Α΄ κατηγορίας ) 
1. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ( για το Τ.Ε.Π.), στον βαθμό του Διευθυντή. 
2. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ( για το Τ.Ε.Π.), στον βαθμό του Επιμελητή Α΄ . 
3. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ( για το Τ.Ε.Π.), στον βαθμό του Επιμελητή Α΄. 
4. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ( για το Τ.Ε.Π.), στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄. 
5. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ( για το Τ.Ε.Π.), στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄.
6. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, στον βαθμό του Δ/ντή. 
7. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, στον βαθμό του Επιμελητή Α΄. 
8. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ . 
9. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟ- ΜΙΚΗΣ, στον βαθμό του Επιμελητή Α΄. 
10. Δύο (2) θέσεις ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ- ΛΟΓΙΑΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ . 
11. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ . 
12. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ . 
13. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ . 
14. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ . 
15. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄. Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά προσόντα: α) Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. β)΄Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. γ)Τίτλο αντίστοιχο με την θέση ιατρικής ειδικότητας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, με ενσωματωμένο το ηλεκτρονικό έντυπο βιογραφικού σημειώματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. 

Τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, στα τυπικά προσόντα που τεκμηριώνουν σύμφωνα με την προκήρυξη το παραδεκτό της υποψηφιότητάς του και στα ουσιαστικά προσόντα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2, 3, 4 και 5 του παραρτήματος. 

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 10/4/2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 27/4/2018 ώρα 23:59. 

Αιτήσεις μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτηση δηλώνεται υποχρεωτικά η σειρά προτίμησης για κάθε θέση. 

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'/75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ' αυτήν στοιχείων του υποψηφίου. 

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 6ης Υ.ΠΕ (Ταχ. Δ/νση: Υπάτης 1 Τ.Κ. 264 41 Πάτρα ), αυτοπρο- σώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα. 

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία. 

Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 6 ης Υ.ΠΕ, επί του κλειστού φακέλου. 

Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας 6 ης Υ.ΠΕ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. είναι τα εξής: 
1. Αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr. 
2. Αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης υποψηφιότητας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο. 
3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. 
Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται. 
4. Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. 5. Φωτοαντίγραφο της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. 
6. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της. 
7. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής: (α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας, (β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) χρόνων από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του. (γ) ότι έχει συμπληρώσει δυο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του Ε.Σ.Υ. (δ) υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Επιμελητών Β΄ που θα προκηρυχθούν μέχρι 31-12-2018, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί. 
Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 49 του ν. 4508/2017(Α΄ 200) σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης. 
Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4486/2018 (115Α ΄), οι ιατροί που θα διεκδικήσουν θέσεις σε βαθμό Διευθυντή. Επισημαίνεται ότι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή αν δεν έχει παρέλθει εξαετία από την λήψη του βαθμού ( άρθρου 4 του Ν. 3754/2009). 
9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαι- τείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. 
10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. 
11. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). 
Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις, ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 
12. Οι υποψήφιοι για θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδικές προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία αναφέρονται ρητά στην προκήρυξη, άλλως η υποψηφιότητα κρίνεται μη παραδεκτή. 

Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. 

Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. 

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 

Η απόφαση- προκήρυξη αναρτάται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας ενώ αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας ( dpnp _ a @ moh . gov .gr ) και στην 6η Υ.ΠΕ, προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπό της. 

Επίσης ολόκληρη η προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, αναρτάται στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Νοσοκομείου μας www.gnfiliaton.gr 

Φιλιάτες 26 Μαρτίου 2018 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
http://katoci.blogspot.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: 16 γιατρούς προσλαμβάνει το νοσοκομείο Φιλιατών (διαβάστε ολόκληρη την προκύρηξη)
Epirusblog Gr
5 of 5
Σχόλια
item