Θεσπρωτία: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου Θεσπρωτία: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου

Θεσπρωτία: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου
Ο Δήμος Σουλίου, στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καλεί Τους κατόχους επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του ν. 4264/2014, όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο αδειοδοτήσεων με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες έως τις 31 Μαρτίου 2018:
Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, (παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία) στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:
α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, δεν υπερβαίνει το 15% του ετήσιου τζίρου τους και τα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..
β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και
γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,
δ) ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες που να αφορούν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος λαϊκών αγορών, καθότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής αγοράς
- Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
Κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17),
Δημοτική ενημερότητα,
Παράβολο 15€ για τη θεώρηση/ανανέωση της άδειας, σύμφωνα με την 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β΄) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4497/17.
Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/17 μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως. (παρ. 17 άρθρο 59 Ν.4497/17)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σουλίου, κ.Τσάκου Παρασκευή τηλ. 2666360113
paramythia-online.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5320418958690904898
Σχόλια
item