Θεσπρωτία: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 10 προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Ειδικότητες, δικαιολογητικά και προθεσμίες Θεσπρωτία: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 10 προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Ειδικότητες, δικαιολογητικά και προθεσμίες | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 10 προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Ειδικότητες, δικαιολογητικά και προθεσμίες

Θεσπρωτία: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 10 προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Ειδικότητες, δικαιολογητικά και προθεσμίες
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού µε σύβασα εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίµηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών και ε̟ποχιακών αναγκών του ∆ήµου Σουλίου.
Οι 10 θέσεις που θα καλυφτούν, ειναι:
- 6 θέσεις ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρου)
- 2 θέσεις ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων έργων (τσά̟ας-JCB)
- 2 θέσεις ∆Ε29 Οδηγών Απορριμματοφόρου
Δικαιολογητικά:
Για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας (συνοδών α̟ορριµµατοφόρου):
- Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου, πρόσφατης έκδοσης, για την µόνιµη κατοικία του υποψηφίου.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
- Κάρτα ανεργίας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ̟περί απασχόλησης ή µη του υποψηφίου για διάστηµα 12 µηνών α̟πό την ηµέρα της αίτησης του ως ε̟ποχικό ̟προσωπικό σε δηµόσια υ̟πηρεσία ή νοµικό π̟ρόσω̟πο του άρθρου 14 ̟αρ.1 του ν.2190/1994.
Για ∆Ε29 Οδηγών Απορριμματοφόρου & ∆Ε28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσά̟ας- JCB), οτι για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας, +: συμπληρωματικά ανάλογα µε τα ειδικά / τυ̟πικά ̟προσόντα ̟του διαθέτει ο υποψήφιος.
Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι µ̟πορούν να υποβάλλουν αίτηση, µαζί µε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα Γραφεία του ∆ήµου Σουλίου, οδός Κ. Καραµανλή 179, α̟πό 16 Μαρτίου 2018 , ηµέρα Παρασκευή , µέχρι και 29-03-2018, ηµέρα Πέµ̟πτη. (τηλεφωνικό κέντρο ∆ήµου :2666360100-2666360132)
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 10 προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Ειδικότητες, δικαιολογητικά και προθεσμίες
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1152702292082248566
Σχόλια
item